Çeki Demiri

Başlatan iirfan, Nisan 06, 2015, 05:05:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

iirfan

Herkese merhaba, NivaTR Forum ailesine katýlmaktan mutluluk duyuyorum. Amansýz bir Niva aþký baþladý ve beyaz bir niva ile devam ediyor. Aracýma çeki demiri yaptýrmak istiyorum, en ucuz ve pratik nasýl olur? Sök çýkar þeklinde,

atinco

Hoþ geldiniz, hayýrlý olsun. O iþin mühendislik kýsmý, kurallarý, standartlarý var. Projeli yapýyorlar yani eskisi gibi basit çözülmüyor artýk diye biliyorum.

iirfan

Alıntı yapılan: atinco -  Nisan 07, 2015, 12:08:05
Hoþ geldiniz, hayýrlý olsun. O iþin mühendislik kýsmý, kurallarý, standartlarý var. Projeli yapýyorlar yani eskisi gibi basit çözülmüyor artýk diye biliyorum.

Teþekkürler, iþin hukuki boyutundan haberdarým. Fakat köyde trafiðe kapalý alanda yaklaþýk 1 km mesafe için yýlda 3-5 defa kullanmam gerekiyor. Mesela tampon oldukça saðlam duruyor, direk tampona monte bir topuz nasýl olur?

atinco

Söylediðiniz yerlerde pratik çözümler bulabilir, kullanabilirsiniz elbette. Öyle söküp takýlan aparatlar da var yalnýz tampona baðlarsanýz arabanýn gövdesine zarar verirsiniz. Yükü daðýtmak için farklý noktalardan baðlanýyor. Standart bir modelin baðlantý þeklini incelerseniz ne demek istediðim daha iyi anlaþýlýr.

iirfan

Alıntı yapılan: atinco -  Nisan 07, 2015, 07:15:15
Söylediðiniz yerlerde pratik çözümler bulabilir, kullanabilirsiniz elbette. Öyle söküp takýlan aparatlar da var yalnýz tampona baðlarsanýz arabanýn gövdesine zarar verirsiniz. Yükü daðýtmak için farklý noktalardan baðlanýyor. Standart bir modelin baðlantý þeklini incelerseniz ne demek istediðim daha iyi anlaþýlýr.

Haklýsýnýz, teþekkür ederim.

atinco

Bir þey deðil efendim.

iirfan

--Tekrardan merhaba, aracý incelediðimde bagaj kapaðýnýn bittiði yerin altýnda iki tane saðlý sollu göz var, muhtemelen çeki demiri için hazýr gözler. Buralardan profili vida yardýmýyla montelesek ve ona dik yani tampona doðru kýsa bir profil kaynattýrýp ucuna çeki demiri taksak nasýl olur?

--Yada çok saðlam vidalý mapalar var, büyük gözlü. Seyyar çeki demiri bu halkaya geçiyor. Sadece tampona mapa baðlasak ve topuzu içinden geçirerek römorku çeksek çok mu abes olur? Çünkü tampon gayet saðlam duruyor,

--þimdiden teþekkürler.

bkerti

Tamponun göründüðü kadar saðlam olduðunu sanmýyorum abi. Elinde kalabilir ya da kaportayý yýrtabilir. Seyyar çeki deniri kullansanýz. katlanan cinsinden. Ýsterseniz benim araçta  çeki demiri baðlanan noktalarýn fotolarýný çekip paylaþabilirm fikir vermesi açýsýndan.

iirfan

Alıntı yapılan: bkerti -  Nisan 16, 2015, 03:41:37
Tamponun göründüðü kadar saðlam olduðunu sanmýyorum abi. Elinde kalabilir ya da kaportayý yýrtabilir. Seyyar çeki deniri kullansanýz. katlanan cinsinden. Ýsterseniz benim araçta  çeki demiri baðlanan noktalarýn fotolarýný çekip paylaþabilirm fikir vermesi açýsýndan.

süper olur, bir kaç yere sordum çok para istiyorlar.  Ben profil destekli yaptýrmayý düþündüm ucuz yollu bakalým.

atinco

Hocam tamponun saðlamlýðýný üzerine 5 kiþi çýkýp test edenler var , sakýn yanýlmayýn. Üzerine çýksanýz çeker ama baðlantý yönünde yük çekerseniz yýrtabilir, zarar verebilir. Fizik diye bir bilim var. Uygulanmýþ standartlarýn dýþýna çýkmamaya gayret edin.

iirfan

Sn Atinco; Ýlginize tekrar teþekkür ederim, buradaki amaç fiziðe karþý gelmek olmadýðý gibi standartlara baðlý kalmak da deðil. Benim bahsettiðim tabii ki gövdeye monte çeki demiri gibi saðlam olmayacaktýr, fakat çekeceðim römork makaslý ve üstündeki yük max 250 kg, mesafe 1 km köy yolu. Aslýnda en pratik ve ucuz þekilde nasýl yapabilirim sorusunun cevabýný arýyorum.

Niva67

Alıntı yapılan: iirfan -  Nisan 17, 2015, 09:09:21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aslýnda en pratik ve ucuz þekilde nasýl yapabilirim sorusunun cevabýný arýyorum.

Bulunduðunuz bölgede ''edirne daðcýsý'' adlý bir üyemiz var.. Bayaðý tecrübeli bir arkadaþ.. Onunla görüþseniz iyi olur diye düþünüyorum..

Kolay gelsin..

bkerti

En pratik yolunu arýyorsanýz köy minibüslerine tavan bagajý yapan bir yere üç ayaklý bir tavan bagajý yaptýrmak olur herhalde. Römork hazýrda varsa onua birþey diyemem ama. Fotoðraflarý çektim en kýsa zamanda yükleyeceðim. aktarma kablosunu bulamýyorum:)

iirfan

Teþekkürler, bugün itibariyle takdýrdým. Ýlgilenen herkese teþekkürler.