LSD (Limited Slip Differential)

Başlatan Yevgeni, Aralık 13, 2010, 10:52:49

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Yevgeni

Babacandar'ýn montajýný yaptýrdýðý ve Torsen tip olarak bildiði LSD'lerin baskýlý tip çýkmasýnýn akabinde her iki tip için açýklayýcý bir yazý olmasý faydalý olur diye düþündüm. Muhtelif kaynaklardan derlediðim notlar aþaðýdadýr.Sýnýrlý kaydýrmalý diferansiyel (Limited Slip Diferential-LSD) akslardaki yarým þaftlarýn açýsal süratlerinde farklýlaþtýrma yaratan bir diþli sistemidir.

Bizim ilgilendiklerimiz Tork-Duyarlý olarak sýnýflandýrýlmýþ, günümüz 4 çekerlerinde kumandalý tip diferansiyel kilidine göre daha az bakým gerektirmesi sebebiyle tercih ediliyor.

Tork-Duyarlý LSD iki ya da daha fazla mekanik parçanýn iliþkileriyle çalýþýyor. Bu kategori de kavramalý (baskýlý), konik ve helikal diþli tip olarak 3'e ayrýlýyor. memleketteki türleri itibariyle kavramalý ve helikal tipi anlatacaðýz.

KAVRAMALI (BASKILI) TÝP LSD

Kavramalý tipte ince pul diskler bulunur, yarýsý yarým þafta, kalan yarýsý istavroz diþlisine eþlenir. Pullar her iki yönde de bulunabileceði gibi tek yarým þaft ve istavroz diþlisi olarak da var olabilir (çeþidine baðlý). Eðer tekse boþtaki diðer yarým þaft istavroz diþlisi vasýtasýyla diðer yarým þafta baðlý haldedir. bu durumda pullu yarým þaft hareket etmezse ona baðlý olan diðeri de kýmýldamaz.

Akslara gelen þaftýn diferansiyele giren torku ile, içerideki basýnç pullarý istavroz milini eðimli yüzeye týrmanmaya zorlayacak þekilde her iki yöne sýkýþýr. Pullarýn sýkýþtýrýlma oraný her iki tekerin birlikte dönme oranýdýr.

Bu tip LSD'nin üretici tarafýndan belirlenen bir rodaj süresi vardýr. Eðer üreticinin belirttiði talimatlar uygulanmazsa LSD kalýcý hasarlar alabilir.

DÝÞLÝ TÝP LSD

Þafttan gelen torku daðýtan helikal ya da salyangoz diþli tip olarak çeþitlenirler. En çok bilinen versiyonlarý:
-Torsen
-ATB
-Eaton Detroit Truetrac

Diþli tip LSD'de, salyangoz ya da helikal diþliler torku yavaþ ve hýzlý dönen tekerleðe paylaþtýrmak üzere çalýþýrlar. Baskýlý tip gibi kaydýrmayý kontrol etmek üzere (kilitlemek) bir fonksiyonlarý yoktur.

Yere tutunan tekerlek boþta dönen (patinaj diyelim) tekerleðin x katý kadar torku almýþ olur, burada x diferansiyelin böldüðü tork deðeridir. Bu anlamda tork duyarlý diferansiyeller tam anlamýyla sýnýrlý kaydýrmalý deðillerdir, tutunmayan yarým þaftýn baðlý olduðu tekerleðe güç aktarýlmaz ve diferansiyel açýk diferansiyel gibi çalýþabilir.

TORSEN
Torsen, standart diferansiyel gibi çalýþýr ama bir tork dengesizliði oluþtuðunda ayarlama yapar. Örneðin 3:1 TBR (Tork etki oraný) olan Torsen'de aktarýlan tork %25-%75 sýnýrlarýna kadar deðiþebilir. Yani bir taraf %75'e kadar tork alýrken diðeri %25 olur. Asimetrik yüzey koþullarýnda (tutunan-tutunmayan) zemine tutunan lastiðe aktarýlan daha fazla tork aracý hareket ettirebilir.

Orta diferansiyeli ve orta diferansiyel kilidi olup ön ve arka akslarýnda fabrikasyon olarak Torsen LSD bulunan tek marka Humvee'dir.