Niva alttan gelen ses

Başlatan Özkan, Aralık 07, 2019, 07:27:38

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Yevgeni

Diff fiyatý 1500 civarýymýþ.
Rulman, keçe, vs 2 tanesi 300'e yakýn, þanzýman yaðý maks. 70-100 civarýdýr.
Kalaný iþçilik görünüyor.

Özkan

Ustada yorgun bu araç dedi beni iyice soðuttu . Sizde ayný þeyi söylüyorsunuz.

Sizce satýp sonralarý daha üst modelini mi almak mantýklý yoksa buna binmeye devam etmek mi?  diyelim ki trans þaft arýzasý .
Maliyeti çok olur mu?

Aslýnda kaportasý falan gayet iyi çürük vs yok.
Bi o titreþim var þuan birde elektirik tesisatý  çok kötü.

Sizin gibi tecrübeli birinin bu konuda yorumuna ihtiyacým var açýkçasý. Kafam çok karýþýk araç hakkýnda

Yevgeni

Açýkçasý Niva ya da benzeri bir 4 çeker (aþaðý yukarý ayný yaþlarda olan), benzer sorunlarý yaþar, sonuçta yaþlýlar.
Fakat kullanýþ þeklinize paralel sýfýr Niva da kýrýlabilir (zorlanýrsa).
Sizin Niva'yý kullanýþ þekliniz nedir? Sadece daða bayýra çýkýp kamp mý yapýyorsunuz? 2. aracýnýz mý?

Özkan

Evet yevgený 2. Aracým ve sadece hafta sonlarý orta arazi koþullarýnda kamp amaçlý kullanýyorum.

Ama daha 3. Kullanýþta böyle arýzalar çýkarýnca yolda býrakacak hissi oluþturuyor .

Yevgeni


Sadece kamp ortamýna götürsün, geri de getirsin diyorsanýz, çýkarabileceði masraflarý göze alarak kullanýn derim.
2. elde alacaðýnýz her model yüksek yýl da olsa kapalý kutudur sonuç olarak.
Elbette bütçenize paralel farklý markalar ve model yýlý da bakabilirsiniz fakat sonuç olarak Niva uygun bütçelerle iþletebileceðiniz bir 4 çeker.

Özkan

Ona bir þans daha ver diyorsunuz yani😊  tavsiyenize uyacagým. Deðerli yorumlarýnýz için teþekkür ederim.

atinco

Ben de ne kadar ýssýz diyordum 😏...