ÇÖZÜLEMEYEN TÝTREÞÝM VE BOÞTA GELEN SES

Başlatan Kamil Uçar, Aralık 30, 2020, 10:46:03

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kamil Uçar

Arkadaþlar Merhaba

2008 model 40.000 km de Niva mý alalý 3 ay oldu, ama toplamda 1 hafta bile binememiþimdir  :(

Ýlk aldýðýmda, yüksek hýzda gelen hafif bir titreþim ve arazi þanzýmanýn vites kollarýnda bir zýrýltý vardý, bunu çözmek için bir yola girdik keþke girmez olsa idim.

Þu an ki sorunumu belirteyim;

1- 60-70 km/h dan sonra baþlayan titreþim ve vuruntu, hýz arttýkça haliyle titreþim de iyice artýyor, hem koltuklarda hissediliyor hem de vites kollarýnýn bulunduðu yerdeki plastik aksam da hem de vites topuzlarýnda hissediliyor.

2- 3. vitesten 4 e geçerken ve 4. vitesten 5 e geçerken debriyaja bastýðýmda,
    ayný zamanda belli hýza ulaþtýðýnda boþa attýðýmda,
    alttan anormal bir ses geliyor, dönen bir metalin , metale sürtme sesi gibi.

3-Boþa attýðým zaman araç akmýyor,bir þeyler onu tutuyor sanki az frene basýyormuþum gibi..

4-Debriyaj dan ayaðýmý kaldýrdýðýmda kalkýþta, kavrama aþamasýnda gelen tak diye ses.

Bu sorunlarý çözmek için,
-Ön diferansiyel
-Ön þaft
-Trans Þaft altýgen takozu
-ARAZÝ ÞANZIMANI
-Arka þaft
-Arka diferansiyel
- 4 teker bilyasý
- 10 kere Arazi Þanzýman konum ayarý

deðiþtirildi ve uygulandý, her parça deðiþimin de biraz azalýr gibi oluyor tekrar artarak devam ediyor.

Bu kadar parça deðiþtirmeme raðmen iþlerin bu  kadar ters gitmesi beni çok üzüyor.
Araca binememe mi üzüleyim
Harcadýðým bir dünya paraya mý üzüleyim
Boþa geçirdiðim zamana mý üzüleyim.

Bu konu ile ilgili gerçekten deðerli yorumlarýnýzý bekliyorum.

Acaba aracýn bir yerinde bir ayarsýzlýk yada kasýntý durumu var da ben boþuna mý parça deðiþtirerek çözüm arýyorum. :'(

YevgeniYevgeni

Alıntı yapılan: Kamil Uçar -  Aralık 31, 2020, 02:54:21
Merhaba Abi,

Eskiþehir deyim.

Usta tavsiyesi yapayým dedim, biçare kaldým.
Eskiþehir'de bildiðim bu iþi çözer diyebileceðim biri yok maalesef.

diff-lock86

Orta diffransiyel baðlantý takozlarýnýn baðlý olduðu taban sacýnýzda kontrol ettiniz mi?Aklýma þuan baþka birþey gelmiyor.
instagram;@b_l_a_c_k___n_i_v_a___tr