NÝVA VE ZÝNCÝR

Başlatan dogan54, Ocak 06, 2008, 04:48:02

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

dogan54

Alıntı yapılan: Servet_52 -  Ocak 28, 2012, 03:56:08
Deðerli ustalar ve bilgi sahibi arkadaþlar;

sadece merakýmdan soruyorum. kýþýn zor þartlarda yani nivaya zincir takýlmasý gereken durumda, aracýn mesela ön veya arka iki tekere birden zincir takmak yerine  örnek  sað ön tekerine bi zincir ve sol arka tekerine bi zincir takýldýðýný farzedersek yani zincirler teker olarak çapraz olacak hani araç 4 çekerya bunun bi faydasý olur mu? veya daha mý iyi olur daha mý kötü olur ya da araca zarar verir mi hani tur farký falan oluþabilir mi?

4X4 demek, 4 tekerleðin devamlý tahrik almasý  demek deðildir.

Küçük vitesi (kilidi) devreye sokmassanýz,ön veya arkadan (herhangi bir) tek tekerlek tahrik olur.
Yani 3 tekerlek patinaj yapar,herhangi tek tekerlek mecburi döner.

Kilidi devreye sokarsanýz,arkadan 1 teker,önden 1 teker mecburi döner.
Yani önden 1 tekerlek , arkadan 1 tekerlek (herhangi birisi) boþa çýkarsa yani patenaj yaparsa araç yürümez.

Hal böyle olunca, önden ve arkadan birer tekerleðe zincir takmak pek mantýklý deðil,
Zincir takýlmayan tekerlekler patinaj yapar.

Zincir takýlacaksa tercihen ön 2 tekere takýlmalýdýr.

Bu konu için aþaðýdaki linki inceleyebilirsiniz.
http://nivaturkiye.com/nivaForum/index.php?topic=397.msg6114#msg6114
4x4 baska,
NiVA baska..

Harun

konularý birleþtirdim,
mevsim gereði de güzel bir konu oldu ;)
Doðan abi hatýrlatma için saðolasýn.

Servet_52

bilgilendirici ve detaylý açýklayan tüm arkadaþlara çok çok teþekkür ederim. benimde duymak istediðim cevaplar bunlardý.gayet net ve teknik açýklamalar yapýldý.mantýk olarak nivaya neden çapraz þekilde zincir takýlamayacaðýný anladým. biþi daha öðrenmiþ olduk.

NÝVACI

sevgili kardeþim.
tiye almak haddimize deðil. dikkat edersen dalagamý  geçiyorsun demedim.
þaka olarak kabul ettiðimi yazdým sorunuzun cevabýnýda arakadaþýmza izah ederken verdim.
kendim bir çok konuya mizahi girdiðim için .
mizahi  bir havada tartýþma ortamý yaratmayý düþünüyor dedim.
tam  açýklamaya gelince
fren emniyeti ve tutunma  açýsýnda her araç dört tekere  takmalýdýr bir kaç gün önce  usta kadromuzdan yusuf''da hem kendi  hem otoritelerin fikri olarak böylece açýklamýþtýr.
doðan abiye gelince yalanlamýyorum alýnmasýn fakat uzunca bir süredir  suzuki kullanýyor güç aktarýmý nivayla aynýmýdýr bilemiyorum.(öðreneceðiz)
NÝVAlara gelince  yüksek devirde kullandýðýnýzda  önler %40  arkalar %60 güç paylaþýmý ile yürürler. Eðer diferensial kildiniz yok ise  standardart defransiyel sitemi geçerlidir.
sadece önlere taktýðýnýz zaman yüksek devirde  azgüç alan yerde  zincir var itici güç patinajada kalýr ön ve arka difer arasýda  yine diferensiyal etkisiyl e çalýþtýtðý için
.mantýk hesabýyla  yine 4 teker can ve mal emniyeti açýsýndan olmasý gerekendir.
arakadaþlar diyecekler önleri kilitleriz  o zamanda  bir çok yerde takviye gerekir
Umarým iyiniyetimiz anlaþýlmýþtýr selamlar.
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

STI Performance

Ben önlere zincir takýyorum kilitliyorum araç rampa yukarý hiç araba geçmemiþ yerden baya gidiyor derin karda.Hatta dönüþte biz buralardan nasýl geçmiþiz diyoruz.Ama takviye gerçekten gerekiyor hatta öyle oluyoki takviyede yetmiyo....Tabi bu dediklerim orman yolunda rampa yukarý ve derin karda

Buda geçen seneden bir foto..Lastikler tam anlamýyla kabak.Önlerde zincir var ve bu rampa normal kuru güneþli havalarda 1.vitesle çýkýlan bi rampa.Yani yeterince dik.Vede baya uzun 500-600 metre bu þekilde çýkýyorsun.Niva gayet baþarýlý bence.
NÝVACI

Bizim  anlatmak istediðimiz
en doðruyu yakalamak.
þehir içi yada þehirler arasý beþ saat yol alaman gerekli ne olacak o zaman ne hararet dayanýr  nede yakýt.
ben yaptým oldu mantýðý bizlere ters düþtüðü için yazdýðýnýza güvenen 'lerin olduðu gerekçesiyle yazmalýyýz.
herkes kar resimleri koyuyor biz evden çýkamýyoruz býrak zinciri ayak bile basamadýk bir caným çekerki sormayýn keyifli gezintiler dilerim.
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

dogan54


Genel olarak 2 Tip  4X4 sistemi vardýr.

1.TÝP Niva modeli,devamlý 4 çeker.
Bu sistemde, orta difransiyelden ön ve arka þafta sürekli hareket iletilir.
Ön veya arka þafttan hangisi kolay dönüyorsa, hareket o þafta iletilir.
Yani 4 tekerlekten, en kolay dönen bir tekerlek, mecburi döner,
(Kilidi takmadan 1 tekerleði kaldýrýn,araba yürümez.)
Orta dif.kilitlenince, ön ve arka þaft mecburi döner,
böylece önden ve  arkadan birer tekerlek mecburi döner.
(kilitliyken,önden 1 arkadan 1 tekeri yerden kesin, araba yürümez.)2. tip Suzuki Vitara modeli, 2 ve 4 çeker seçmeli.
2 çekerde sadece arka þaft döner ve 1 arka tekerlek garanti döner.
4 çekere alýrsanýz ,ön þafta da mecburi hareket verilir.
Önden 1 ve arkadan 1 teker garanti döner.

Her iki modelde de;
Eðer arabanýzda 3 tekerleðin garanti dönmesini isterseniz,
ön veya arka defransiyelin birisine  kilit koymanýz gerekir.
Eðer 4 tekerin garanti dönmesini istiyorsanýz,
ön ve arka defransiyelin her ikisine de kilit takmanýz gerekir.

Zincir takarken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekir.

4x4 baska,
NiVA baska..

karakeçi67

diðerlerini bilmiyorum ama nivanýn lastikleri iyi ise zincire hangi þartlarda ihtiyaç olur çok merak ettim
çünkü niva altý kara oturmadýðý sürece yürüyor bu pozisyonda zincir de fayda etmez  ??? ???
Murat 1972
kara keci 1991

bkerti

Herkese merhaba

Uzun süredir soðukta kapalý garajda yatan Nivamýn üstüne garajýn çatýsý çöktü. Karýn aðýrlýðýna dayanamayan garaj çatýsý aracýn tavanýndaki hella larýn üstüne inmiþ. Bildiðiniz niva koca çatýyý taþýdý. Otoparkcýlar hemen desteklerle enkazý yükseltip iterek çýksrmýþlar. Bir kaç küçük izin dýþýnda bir sorun yok þükür. Yatmaktan akü bitmiþ. Ýterek çalýþtýrdýk þimdi sorun kalmadý.
   Bugün basit zincir aldým. Arazi için olanlardan vardý ama asfaltta çok faZla diþliler. Lastikler 4 mevsimdi ve kayýyordu. Dün de saplandýktan sonra önlere ince baklalý zincirleri taktým. Sorum ise bazen asfaltta kar olmayan yollar oluyor. Burada zincirle gitmem aracýma zarar verir mi? Bir arkadaþ baský Balatanýn hemen bittiðinden bahsetmiþ. Bu durumla karþýlaþýr mýyým. Arkalara da takmam gerekir mi?

Niva67

#69
Alıntı yapılan: bkerti -  Ocak 08, 2017, 08:07:48
Herkese merhaba

Uzun süredir soðukta kapalý garajda yatan Nivamýn üstüne garajýn çatýsý çöktü. Karýn aðýrlýðýna dayanamayan garaj çatýsý aracýn tavanýndaki hella larýn üstüne inmiþ. Bildiðiniz niva koca çatýyý taþýdý. Otoparkcýlar hemen desteklerle enkazý yükseltip iterek çýksrmýþlar. Bir kaç küçük izin dýþýnda bir sorun yok þükür. Yatmaktan akü bitmiþ. Ýterek çalýþtýrdýk þimdi sorun kalmadý.
   Bugün basit zincir aldým. Arazi için olanlardan vardý ama asfaltta çok faZla diþliler. Lastikler 4 mevsimdi ve kayýyordu. Dün de saplandýktan sonra önlere ince baklalý zincirleri taktým. Sorum ise bazen asfaltta kar olmayan yollar oluyor. Burada zincirle gitmem aracýma zarar verir mi? Bir arkadaþ baský Balatanýn hemen bittiðinden bahsetmiþ. Bu durumla karþýlaþýr mýyým. Arkalara da takmam gerekir mi?


Bayramcýðým geçmiþ olsun.. Tabii yeni arabayý alýnca, keçi' yi ihmal ettin deðil mi?..  :(

Kar olmayan yollarda kýsa mesafelerde mümkün olduðu kadar yavaþ kullanýldýðýnda pek zararý olmaz.

Ama hangi araç olursa olsun, sert zeminde aracý zincir ile hele hele hýzlý kullanmak, sebep olduðu titreþimden ötürü

aracýn çoðu kýsmýna az veya çok zarar verir. Bunlarýn baþýnda da ön düzen ve zincirlerin baðlý olduðu tekerlek (poyra) rulmanlarý gelir..

Bazý bilinçli ve titiz sürücüler, üþenmeyip karlý zemin bitince zincirleri söker, ileride yine karlý zemin baþlarsa, tekrar takarlar..

Tabii bu dediðim, uzun yollarda yapýlan bir iþlemdir.. 

bkerti

Saðol Suat Amcacým. Yen'i arabayý alýnca ev ahalisi nivamý beðenmez oldu. Bebek'te olunca arka kapý yok diye kimse dönüp bakmadý. Hatta sat artýk þunu laflarý bile baþlamýþtý. Taki kar yaðýp yollar buz pistine dönene kadar. Önden çekiþli arkada yük olmayýnca kuyruksuz uçurtma gibi savrulan beþ on cm karda saplanýp kalan fiorinonun gerçek yüzünü görene kadar. - 15 leri bulan soðukta dizel olmasýndan mütevellit ýsýnmayan virajlarda kýþ lastiðine raðmen kýç atan fiorino þimdi garajda yatýyor. Tabi arada çalýþtýrýp akü sorununu tekrar yaþamamak için biraz ileri geri yapýyorum. Nivam ise kar görmüþ Husky gibi kar yýðýnlarýnýn tepesinde sekiyor. Zincir inçe baklalý takmaktýk tipi çok bir sarsýntýsý yok asfaltta ama yinede kafama takýldý. Ýþe gidip gelicem sadece. 2 km filan onunda 1 km'si karý ezilmiþ tuzlanmýþ asfalt. Gerisi az daha yoðun karlý. Biliyorsun acemi olduðum için araca ne yapsam kafama takýlýr. Acaba birþey olur mu diye merak etmiþtim. O kadar yolda da birþey olmaz anladýðým kadarýyla 40 km hýzý geçmiyorum zaten. Takmatik zincir diyorlar ama takmasý çok da kolay gelmedi bana açýkcasý. Normal gerdirmesi çok laçka diye lastik ile ayrýcada gerdirdim. Dede aðacý gibi hertarafý baðlý oldu. Sökmek takmak zor geldi ondan bir sorayým dedim.