MODÝFÝYE HAKKINDA!

Başlatan Yevgeni, Aralık 01, 2010, 12:26:34

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Yevgeni

Bir süredir kafamý kurcalayan, geri plana paslayýp bir þekilde gözardý ettiðim bir konuyu paylaþmak gerekli diye düþündüm.
Konu modifiyedir.

Araç üzerinde yapýlmasý olasý oynamalarýn belli hesaplarý, ölçüleri aþmamasý gerektiðini hep söyledik. Sonuçta mühendislik ürünü bir araçtýr kullandýðýmýz, dengesi, stabilitesi, hýzlanmasý, durmasý, yakýtý, vs uzun süreli araþtýrma geliþtirme, maliyet, vs ile ortaya çýkar, denenir, onaylanýr, üretilir, piyasaya sürülür. Muhtelif normlar dahilinde olmak zorundadýr (Bkz: EuroNCAP).

Bildiðimiz üzere kullandýklarýmýz ulaþým aracýdýr, insan hayatý söz konusudur. Kýsacasý söylemek istediðim þudur; hesapsýz kitapsýz yapýlan modifiye siz kullanýcýlarýn canýna mal olabilir, muhtelif kazalar kaçýnýlmaz hale gelebilir. Niva için konuþursak, misal standart bir Niva'da sadece traktör lastikleriyle bile yüksek sürate çýkmak ölüme davetiye çýkarmaktýr. Kötü bir örnek için Bkz: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1126933/Father-jailed-4x4-crash-killed-children.html

Araç üzerinde çalýþýrken en basit anlamýyla üzerinde yaptýðýnýz oynamalarýn TÜV'den onay alýp almayacaðýný göz önünde bulundurmakta fayda var. Otomobil olarak tescil edilmiþ bir aracýn traktör haline getirilerek fenni muayeneden onay alabilmesinin müsebbibi baþta kullanýcý olmak üzere yetkili kurumlar olur ki, sonuçta muayene de bir tür tescildir. En azýndan kendi adýma TÜV ile baþta güvenlik olmak üzere muhtelif standartlarýn geliþtirilmesinden memnunum.

Ezcümle, aracýnýz üzerinde oynarken baþta kendiniz olmak üzere trafikte dolaþan diðer insanlarýn da can güvenliðini unutmayýnýz..
niva07

#1
Yerinde bir hatýrlatma olmuþ, insan hayatý sözkonusu olduðunda araçlarýmýzýn ne kadar performanslý veya hoþ göründüðünün bir anlamý yok.. Bu sebepledir ki, çok hoþuma gitmesine raðmen öntampon üstüne demir doðrama (bullbar) yaptýrmadým; çünkü olasý bir kazada yaya veya karþýnýzdaki araç için ölümcül risk taþýyor bence.

NÝVA69

Yerinde bir hatýrlatma olmuþ, tebrikler...

Hazýr mevzu açýlmýþken ben de bir þey sorayým?

Lütfen yanlýþ anlaþýlmasýn çözemediðim için soruyorum;
- Bir fabrikada onlarca mühendis, tekniker, teknisyen, usta çalýþýyor ve bir araç yapýyor. Biz bu aracýn üzerinde oynayýp "daha iyisini" yapýyoruz ya da öyle mi sanýyoruz acaba!

Açýkcasý mesela ben "promolada-4x2" taktýrdým ve aylardýr/kilometrelerdir "hiç bir" olumsuzlukla karþýlaþmadým. Hatta sürekli taþrada olduðum halde %90 4x2 gidiyorum ve aðýr kýþ-arazi dýþýnda 4x4 kullanmanýn gereksiz olduðunu düþünmeye baþladým. Önceden sürekli 4x4 idik ve biraz zoru gördümü aðýr devire geçerdim. Þimdi sürekli 4x2 ve nadiren 4x4 olduk ve hatta aðýr deviri unuttum diyebilirim... ama;

- Ýlerde sorunla karþýlaþýr mýyým?
- Ya da bu kadar basit bir parçayý bunca uzman nasýl düþünememiþ?
- Düþünmüþte iþçilikten-maliyetten mi kaçmýþ?
- Ya da Rusya yollarýnda-þartlarýnda; benzin ucuz-yollar kötü-kýþ uzun olduðundan "boþver sürekli 4 çeker olsun-iþi saðlama alalým çok yakarsa da yaksýn" mý demiþler?
- Ya da pazarlama açýsýndan "tüm iyileþtirmeleri bir modelde yapmayalým geleceðe de biraz kalsýn" mý diyorlar?

Promolada dýþýnda diðer þeyler de var mesela;

- Torsen kilit
- Ayna/mahruti oraný

Tamam geliþmenin, denemenin her zaman yanýndayým ama; bu kadar basit deðiþikliklerle bu kadar iyileþtirme yapýlabiliyorsa onlarca-yüzlerce uzman düþünemedi de biz mi düþünebiliyoruz?

Yoksa ne?
2007 LADA 4X4/BAYBURT-KOCAELÝ-ANKARA.

Yevgeni


Neredeyse bütün 4 çekerler (1-2 markanýn muhtelif modelleri dýþýnda) fabrikadan standart çýkar. Dolayýsýyla sadece off road için üretilmezler. Alýrsýnýz, dilediðiniz gibi deðiþikliðe gidersiniz. bazýlarýnda LSD kilitler standarttýr, bazýlarýnda deðil. Optimum fiyat/satýþ politikasý gereði markalar konfigürasyonu ayarlýyorlar muhtelif pazarlar için. Dolayýsýyla Torsen gibi LSD idi, vs idi standart donaným dýþý, muhtemel AvtoVaz aracý iyileþtirdiðini bilse de bunu umursamýyordur, malum standart haliyle de dað bayýr yürüyor bu Niva.

4 çeker ayýrma aparatý için söyleyebileceðim bir þey yok. Lakin Orhan Usta'nýn düþüncelerini montaj sýrasýnda dinlemiþsindir. Sürekli 4 çeker olarak üretilen bir aracýn akslarýndaki güç aktarýmýný ayýrmak bana mantýklý gelmiyor hiç. Sonuçta bu araç isteðe baðlý 4 çeker olarak da üretilebilirdi. Diðer markalarda da sürekli 4 çekerler var, ayný markalarýn isteðe baðlý 4 çekerleri de var, her biri kendi içinde avantajlý, dezavantajlý. Buradaki tek sýkýntý söz konusu kitin onaylý olup olmadýðý. Yani modifiye parçayý üreten firma normlarý karþýlýyor mu, karþýlamýyor mu?

Yakýt tüketimin nasýl mesela? Ölçüm var mý?

NÝVA69

Yakýt sarfiyatý konusunda;

-Promolada %25'lerden bahsediyor
-Orhan usta muhtelif (birçok Nivaya takmýþ ve araç sahiplerinden öðrendiði kadarýyla) oranlar var ama %10-15 azalýr dedi

-Bana gelince; o kadar merak etmeme raðmen hala "kesin-net" bir ölçümüm yok.Niye;

* %90 Lpg ile yol yapýyorum ve ölçüm benzinden daha zor (basýnç-dolum meselesi)
* Ayný uzun mesafeyi (en az 50-100 Km), ayný hýzla, ayný sürüþ tarzýyla gidip gelmek lazým ve hala deneyemedim

* Lakin kabaca azaldý diyebilirim net oran veremem. Ýsteðe baðlý 4x4 araç-traktör ve ayný marka-model ama 4x4 ve 4x2 araçlarýn (mesela Duster) fabrika verilerine bakarak %10 civarý denebilir...

Yalnýz virajlar dahil yolcu koltuðundaki birisinin 4x4 ile mi 4x2 ile mi gidildiðini anlamasý imkansýz! (hareket halinde de geçiþ mümkün. Hatta Promolada sitesinde 30 Km civarý geçiþin mümkün olduðundan bahsediyorken bizzat denedim 70-80 Km ile geçtiðim oldu-oluyor).

Ýlerde sýkýntý çýkar mý bilmiyorum (olsa usta uyarýrýdý diye düþünüyorum).


2007 LADA 4X4/BAYBURT-KOCAELÝ-ANKARA.

Yevgeni


Her iki aksta 10:43 ayna mahruti ve Torsen LSD, standarttan büyük lastik ile þu anki tüketimi (Çaylak) fabrika verileri dahilinde örneðin. Kabaca ölçtüm, 90 km/s sabit hýzda ve sabit viteste (5), 100 km'de 8.4 lt benzin. Aktarma ayýrmadan daha pahallý bu konfigürasyon ama en azýndan standart deðerlerini bozmamýþ oldum..

NÝVA69

8,4 litre benzin/100 Km. çok çok iyi bir deðer... (nazar deðmesin-bilmeyen inanmaz).

Bu arada fýrsat bulsam ben de torsen-ayna/mahruti iþlerini yapacaðým ve bunlara karþý deðilim...

Hatta bizim 2007'yi satýp az kullanýlmýþ 2010-2011 M modelinden almayý bile düþündüðüm oluyor ve tüm deðiþiklikleri onda yaparým diye de acele etmiyorum...

Þimdi bir de 2012'ler çýktý...

Yoksa onlarý mý beklesem :)

Ademoðlu iþte...
2007 LADA 4X4/BAYBURT-KOCAELÝ-ANKARA.

wastiee

yavuz abi iyi yazmýþsýn. yurtdýþýnda, muhtemelen ingiltere ve avustralya'da, MOT diye bir kavram var, bizdeki TÜV gibi. araca herhangi bir modifikasyon yapýlacaðý zaman araca onay verecek MOT yetkilisiyle karþýlýklý konuþuluyor kafadaki planlar anlatýlýyor, neye onay verilir, neler kabul edilmez gibi þeyler daha araca müdahele edilmeden karþýlýklý konuþarak nelerin yapýlacaðýna, nelerin planlanandan baþka türlü yapýlmasý gerekeceðine karar veriliyor, yapýlacak iþler bittikten sonra da yine ayný görevli araçtaki uygulamayý inceleyip resmi trafik onayýný veriyor.
Ýzmir'den Moðolistan'a: www.izmirmogolistan.com

STI Performance

Bu konu modifiyeyi nasýl yaptýðýnýzada baðlý birazi.Niva gibi bi aracým üretim amacý belli pazarý belli en önemlisi fiyatý belli.Eklenen her donaným ek ücret demek.Nivamýzý biz satýn alýrken mühendisler en mükemmel þekilde tasarlamýþlar die düþünmemek lazým.Aracý tasarlarken hepimizin bildiði gibi bazý normlarý karþýlamak zorundalar.Ýþin özü standart aracýmýzý alýp bir kaç yerinde deðiþiklikle daha iyi bir araç haline çevirebiliriz her yönüyle.Ama tabi abartmamak kaydýyla.Mesela euro bilmem kaçý karþýlamak için adam güçten kesiyor,egzostla arabayý boðazlýyor biraz.Ben þimdi egzost modifiyesi yaparak arabamý rahatlatýrsam kötü biþey yapmýþ olmam örneðin.Diðer taraftanda aracýma traktör lastiðide takýp asfaltta gazlarsam ozaman potansiyel bir tehlike olurum....baþka bir örnek ayna mahrutimi deðiþip aracýmý daha seri bir hale getirirsem diðer sürücüleri sýkmamýþ olurum trafiði engellememiþ olrum özellikle türkiye gibi yollarý olan bi ülkede yeri geldiðinde kimsenin canýný tehlikeye atmamýþ olurum.


Kýsaca modifiye iyidir faydalýdýr ama olmasý gerektiði gibi yapýlýrsa...

hakanbusa

 Ben þahsým adýna yazayým; Benim nivadaki modifikasyonlar sürüþ güvenliðini bozacak þekilde deðil. Aksine daha da artmýþ durumda. Mesela torsenlerden sonra ciddi bir viraj kabiliyeti yakaladý araç. Standart üstü bir yükseltme olmasýna raðmen, viraj giriþ ve çýkýþlarý çok baþarýlý oldu. Standartý bu kadar güvenli deðildi. Ama güveni fazla zorlamamak lazým. Mesela bendeki silverstone extremler ile yaðýþlý havada çok dikkatli gitmek gerekiyor.Yoldaki  En ufak nemden kilitlere raðmen araç hakimiyeti kaybolabiliyor. Bunlarý göz önünde bulundurarak, araçlarý daha dikkatli kullanmak zorundayýz. Mesela bendeki lastiklerin %95'i çamur,%5'i yol þartlarýna uygun üretilmiþ. Þimdi bu lastikler ile hýz yapmak, tren rayýnda gitmeye benzer. Bizlere birþey olmasa bile etrafýmýzdaki diðer araç ve yayalarý düþünerek kullanmalýyýz. Yurt dýþýnda bu iþler; Araç parkura kadar bir aracýn arkasýna takýlarak veya çekilerek gidiyor. Ýnsanlar parkurlarda zevklerini alýp, tekrar çekiciye yükleyip eve dönüyorlar. Tabiki bu çok maliyetli bir durum ama böyle olmasý lazým.(set offroad yapan araçlar için) Aracýn yapýlýþ özüne sadýk kalarak, limitlerin dýþýna çýkmamak gerekiyor.