TAK TUK SES

Başlatan cihanhorasan, Eylül 22, 2007, 04:56:49

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

cihanhorasan

Son olarak titreþim 60-70 km hýzda giderken daha da artýyor ne kadar sürate kadar çýkmamý tavsiye edersiniz?
Yolun bittiði yerde Niva baþlar.KONYA

dogan54

Fazla sürate gerek yok.Þehir içindeki kasislerden geçin,geri vitestede biraz gidin sonra lifte kaldýrmadan altýna yatýp sýkýn.Normal çalýþma þartlarýndaki yerini bulmuþ olacaktýr.Ara destansiyel ve þanzýmanýn toplam 8 baðlantý civatasý var.Birde þaftlarý kayýcýdan ayýrdýysanýz takarken balans iþaretlerine de dikkat edin ondan da olabilir.
4x4 baska,
NiVA baska..

cihanhorasan

teþekkür ederim yarýn dediklerinizi ustama yaptýracaðým.
Yolun bittiði yerde Niva baþlar.KONYA

cihanhorasan

Teþekkür ederim verdiðiniz bilgiler için.Dediklerinizi yaptýk ve sorunum halloldu.
Yolun bittiði yerde Niva baþlar.KONYA

dogan54

Alıntı yapılan: cihanhorasan -  Kasım 02, 2007, 02:34:10
Teþekkür ederim verdiðiniz bilgiler için.Dediklerinizi yaptýk ve sorunum halloldu.
Güle güle kullanýn.Size verdiðim bilgileri ben bu siteden öðrenmiþtim..ve benim arabada da deneyip netice almýþtýk.
4x4 baska,
NiVA baska..

Yevgeni


Cenker'in yöntemidir bu. O yazmýþtý..


cihanhorasan

Bu arada Konya da usta sýkýntýmý çözmüþ bulunmaktayým.Konya da Niva dan anlayan usta yok diye baðýrýrken ben Özbekistan dan yýllar önce Türkiye ye göç etmiþ Ýlimdar Ustayla tanýþtým dün.Ne sorduysam tak diye cevap veriyor adam.Bakalým bir sonraki servis olayýnda ona gideceðim.Gerçi yað pas içinde tek lifti olan küçücük bir dükkaný var ama dükkan deðil usta iþi yapýyor.
Yolun bittiði yerde Niva baþlar.KONYA

ERCO

abii seninadýna sevindim dedin gibi mekan degiþ usta iþ yapar inþallah diledin gibi olur biizim yardýmcý olabilecemiz eyleri paylaþ bizlerle
güven oto lada servisi    izmir
www.guvenlada.com

atinco

#23
Sanýrým bizimkinde de ayný sorun var. Þanzýmandan gelen ses nedeniyle yapýlan onarým sonrasýnda, her þeyi toplayýp monte ettikten sonra meydana geldi ayný vurma sesi. Buradakileri ben de deneyeceðim. Neticeyi bildireceðim.

nivaoffroad

ercan usta bende balýkesirdeyim kronik rahatsýzlýklarý var aracýmýn burda ancak pansuman yapýyorlar þu an iþlerim çok yoðun nasipse 1 ay sonra randevu alýp yanýnýza geleceðim,benim nivaya da bir el atsan bu þekilde binmek hiç içime sinmiyor, böyle giderse satacaðým aracýmý selamlar saygýlar

KARADAG

Arkadaþlar söylediðiniz problemle aþaðý yukarý tam 1 yýl uðraþtým.Biraz daha ileri gidip aracýn altýna kamera yerleþtirip sesin nereden geldiðini tespit etmeye kadar.Þanzýmaný deðiþttirdim arazi þanzýmanýný deðiþtirdim ön ve arka difransiyellerin her ikisinide deðiþtirdim Þaftlarýn her ikini deðiþtirdim bir türlü ses gitmiyor.En sonunda Dursun ustaya danýþtým (REÝS) bu þaftlar olmaz yeni yaptýrman gerekli dedi .Hasýlý o kadar masraftan sonra tek suçlu aslýnda þaftlarmýþ en sonunda onu deðiþtirdim sorun çözüldü.Tabi bu piyasada satýlanlar olmayacak ( Ýkitellide yunus torna veya topkapýda kardan bu ikisinden baþkasý çözemez bu iþi).Ölçüler 44mm kayýcý  olacak (orjinalleri ince burulma yapýyor) istavrozlar 28mm kafa çapý (bu ölçüler doç kamyonla neredeyse ayný) bunu yaptýðýnýzda bütün sorunlarýnýz çözülecektir.Trans þaftýnýz daha önceki vibrasyondan ve vuruntudan dolayý mutlaka zarar görmüþtür kaliteli bir trans þaft ile deðiþtirilmesi þiddetle tavsiye edilir.Aksi takdirde Niva bir iþkence abidesi olarak hayatýnýzda yer edinecektir.Keyifli sürüþler diler çamurunuz bol olsun derim...
TÜRK, çetin iþler baþarmak için yaratýlmýþtýr.

atinco

Tecrübelerinizi paylaþtýðýnýz için teþekkür ederim. Uðraþýyoruz bakalým ama bir kaç sebebi olabilir. Eðer halledebilirsem paylaþacaðým ben de. Manueliyle ilgili kaynakta iki sebep görünüyor, okuyup öðrenince en azýndan öyle. Sizin sözünü ettiðiniz parçalarla ilgili. Özellikle biri vites geçiþ zorluðunu da kapsýyor ki bendeki durum o. Önümüzdeki hafta sonu teoriyi pratiðe dökmeye çalýþacaðým. Bakalým ne olacak...

atinco

Çok uzun zaman geçti ama ancak elimiz deðdi. Önerilen, þanzýman baðlantý vidalarýnýn gevþetilip, bir miktar gezilmesi ve yerine oturduktan sonra tekrar sýkýlmasý kesinlikle iþe yarýyor arkadaþlar. Bu gün denedik, halloldu. Benzer sýkýntýsý olanlar, ortada bariz baþka bir sorun yoksa bunu mutlaka denemeliler. Akýl, fikir verenlere tekrar teþekkürler.
Herkese kolay gelsin.

atinco

Herkese merhaba. Geçenlerde altýgen takoz daðýlýnca yolda kaldým. En son Milas servisine ulaþtým. Orada trans þaftla beraber takozu deðiþtiler. Ses mesaj kalmadý. Yoldayken telefonla destek veren ustamýz Erco'ya çok teþekkürler. Transþaft deðiþiminden sonra bir titreme derdi var ama onu uygun baþlýkta soracaðým.