NIVA ÝÇÝN TORSEN TÝP LSD (TORK DAÐITICI)

Başlatan kaneruslu, Ekim 15, 2009, 08:27:28

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

vehbi

#345
yavuz abi bildiðim kadarýyla sende ok 144 var..
büyüyen lastik 1. etapta kastýn  ,lastik cevresi uzunluðu ok 144 ne kadar farklý ki orjinal lastikten.. dolaysýyle haklýsýn 4,3 oranýna geçiþte kaybettiðimiz yol , büyük lastik ile denegeleniyor.
nötr duruma geçiþ ile ilave fayda net bir þekilde artan güç ile daha geniþ lastik takabilme þansýný doðuruyor deðil mi ?
yani bu deðiþim daha  özellikle arazi þartalrýnda geniþ lastik kullanýmnýna imkan tanýyor diyebilriz.. mi?
slm
"free as a bird"

Yevgeni

Bende yarým ofset 6/16 cant üzerinde 205/80/16 lastik var. 29" sanýrým..

vehbi

peki ,
hem topikten uzaklaþmamamk için hem de mesajlaþmanýn çok özele dönmemesi için,
burda nokta koymam gerektiðini hissediyorum, enerjinin ve sabrýnnýn bol olduðu bir günde özel mesajdan daha kolay olacaktýr.. uamrým en kýsa sürede de tanýþýrýz..
katkýn için çok teþekkür ederim..
slmlar
"free as a bird"

niva07

Bizim camiada niva'sýna kilit anlamýnda torsen harici uygulama yapan oldu mu ? Veya soruyu þöyle de sorabilirim, niva'ya ülkemiz sýnýrlarý içinde kumandalý diff kilidi yaptýrma imkanýmýz var mý

wastiee

Alıntı yapılan: niva07 -  Aralık 29, 2010, 09:48:16
Bizim camiada niva'sýna kilit anlamýnda torsen harici uygulama yapan oldu mu ? Veya soruyu þöyle de sorabilirim, niva'ya ülkemiz sýnýrlarý içinde kumandalý diff kilidi yaptýrma imkanýmýz var mý
yunanistanda protrack isimli firma havalý kilit üretiyor. tüm takýmýn türkiye'ye satýþ fiyatý 600 euro, içinde kompresör, tek kilit, gerekli kablolar, düðme vs var, sadece monte ettirmek kalýyor, sadece kilit alýnarak öne de ekleme yapýlabiliyor ayný kompresörle

http://www.protrack.gr/proionta/lada/52-niva/91-air-locker-niva.html
ingilizce: http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.protrack.gr%2Fproionta%2Flada%2F52-niva%2F91-air-locker-niva.html
Ýzmir'den Moðolistan'a: www.izmirmogolistan.com

soyuz niva

merhabalar

hem ön ve arka torsen hemde ayna mahruti oranlarýn deðiþimi nekadar yakýt tasarufu saðlýyor?


Yevgeni

Alıntı yapılan: soyuz niva -  Mart 29, 2011, 12:53:50
merhabalar

hem ön ve arka torsen hemde ayna mahruti oranlarýn deðiþimi nekadar yakýt tasarufu saðlýyor?Kaba ölçümle fabrika ölçümleri civarýnda oluyor..

soyuz niva

Sayýn yevgeni
nivatr sitesi resmen nivayý merak edenler için iskenderiye kütüphanesi gibi biryer.

bende 1700 karbüratörlü bir niva almayý düþünüyorum,sizce aktarma organlarýnda en gerekli modifikasyon yada yenileþtirm nedir ??

Yevgeni

Alıntı yapılan: soyuz niva -  Mart 29, 2011, 12:51:17
sizce aktarma organlarýnda en gerekli modifikasyon yada yenileþtirm nedir ??

Genel kullaným amacý nedir? Ona göre bir öncelik sýrasý yapalým, yani asfalt aðýrlýklý mý, arazi aðýrlýklý mý?

soyuz niva

#354
yarý yarýya gibi, asfalt+toprak

toprak olarakda : kuru taþlý toprak ,off road için kullanmayý düþünmüyorum bazen enderde olsa,küçük su veya ýrmak geçiþleri olabilir .

Yevgeni

Mümkün mertebe bizim Çaylak gibi.
Torsen (pullu tip LSD deðil, Torsen tip tork daðýtýcý), ve ayna mahruti deðiþimi olayý çözecektir..

nivaoffroad

bu sitede aradým ama bulamadým baþka bir sitede niva için torsen diferansiyel geliþtirmeye çalýþýyorlardý, aracýn rahatça yükseltilmesini saðlamak için ve aks kollarý ve diferansiyellerle hiç uðraþmak gerekmiyordu, açýlarýný düzeltmek amacýyla ayný unimogta bulunan sistem gibi böyle bir aparat getirtip kullanan veya burda yaptýran var mý?

Yevgeni


Yevgeni

Aracýn yükseltilmesinin diferansiyelin içindeki mekanizma ile ilgisi yoktur.

Unimog'daki mesele portal akstýr, diferansiyel ile ayný hizadaki bir tekerlek göbeðinden ziyade, tekerlek göbeðine baðlanan bir tür diþli sistemidir. Portal aks henüz uygulanmadý diye biliyorum Niva'da bu memlekette.

Bahsettiðiniz ön diferansiyeli gövdeden ayýran kit olmalý, diferansiyel gövdeden ayýrýlýp biraz daha aþaðý alýnarak daha rahat esnemesi ve aks açýlarýný normalleþtirmesi saðlanýyor. Bu da: http://nivaturkiye.com/main/modifiye/on-diferansiyel-ayirma/

Niva'nýn ön düzeni baðýmsýz tiptir. Arka akstaki gibi yekpare bir karpuz ve yarým þaft muhafazasý bütünleþik olarak yoktur, zaten ön taraftaki sorun da bu modern 4 çekerleri yükseltirken karþýlaþýlan. Ön ve arka akslarý yekpare olan araçlar (Jeep, LR, Toyota, vs) çok rahat yükselir, istedikleri ebatta lastik takarlar..