ÇAMUR GEÇÝÞÝ

Başlatan kaanbanu, Ağustos 10, 2007, 03:13:54

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kaanbanu

Yoðun çamurda batmadan ilerleyebilmenin incelikleri hakkýnda bilgi rica ediyorum..saygýlar

Yevgeni

Lastiklerin OK144 olduðunu varsayarsak, orta diferansiyel kilidi devredeyken 2. viteste ve düþük hýzda çamurdan rahatça geçilebilir. Tabi çamurun cinsi, çamurun içindeki kanalýn (lastik izi) derinliði, geçilecek mesafe önemli. ATR türü bir lastikte arkasý savuracaktýr, direksiyonu savrulan yönün tersine çevirerek hakimiyet saðlanýr. Zeminin durumuna göre OK144 de savurur ama diðer lastikler kadar deðil. Dediðim gibi, çamurun ve zeminin toprak cinsi önemlidir.

Dað yoluysa ve týrmanýþ / iniþ þeklindeyse güzergah, orta diferansiyel kilitli, aðýr devirde, düþük vitesle ilerlenmeli. Özellikle dönüþlerde frene dokunmayýn, lastikler kýzaklayabilir. Aðýr devirde gaz kesmek motoru kasarak frenleme saðlayacaktýr..

Batacak denli yoðun çamurda, eðer batma ihtimali olan bölüm kýsa bir mesafeyse, diferansiyel kilitli, 2. viteste gazlayýn. OK144 gibi bir lastik varsa ve kanala düþmezse (genelde böylesi bir çamurda kanalý falan görmezsiniz) ve takýlmazsa geçer..


efe

Ayrýca;
Geçiþ esnasýnda durmamaya özen gözterin!
Durursanýzda ve battýysanýz; patinaj çekmeden ileri geri hareketlerle çýkarmayý deneyin, olmadýysa patinaj çeken bölgeye aðýrlýk uygulayarak çýkmaya çalýþýn, gene çýkamadýysanýz teker altýna paspas kaptýrarak deneyin bütün bunlar kar etmediyse saplanmalar ve engel geçiþleri için kullanýlan merdivene benzer týrtýllý sacdan yapýlmýþ aparatlar var, bu aparatlar tekerin altýna pas pas koyma mantýðýyla tekerin altýna yerleþtirilerek tekerin týrmanabileceði bir zemin oluþturuyor ayný zamanda yerdende tutuþu saðlýyor.
--Ama genellikle batmalarda en kesin yöntem bir traktör çaðýrmaktýr :D

taiga

#3
Battýðýnýzda ileri gidemiyorsanýz özellikle balçýkta (elbette direksiyonu sað sol yaparak yanal atýmla çamurlarý lastikten arýndýrmaya çalýþtýðýnýzý varsayýyorum) öne ilerlemek yerine doðrultunuzu az deðiþtirerek (direksiyonu saða yada sola yarým tur kývýrarak duruma göre) geri vitesle çýkmaya çalýþýn...

Çoðu durumda ileri yönde gidip kurtulmaya çalýþmak yerine geri yönde ilerlemeye çalýþýp kanaldan yana balçýktan çýkmak çok daha kolaydýr...

Kanala oturmadýðýnýz sürece bir þekilde ilerlersiniz...

Bu arada çamur hatta ondan daha fazla ýslak çimde dikkatli olun...

Baktýðýnýzda hiç öyle balçýk arazi gibi görünmez ama saatlerce uðraþýp çamurlu çim zeminde týrmalar durursunuz... ;D

Çünkü sonuçta balçýk yada çamurda siz týrmaladýkça ok144 bir þekilde tutacak bir sert nokta yakalar zeminde ve oradan güç alýr yýrtar kurtarýr... (CJ lerin avantajý geniþ lastik, çok geniþ alaný kazýdýðý için daha kolay tutunacak yer buluyorlar artý çok daha güçlüler ama bu seferde lastik çok çabuk balçýk kaplanýyor, oysa ok144 ün yan çamur atým kanallarý çok kullanýþlý) Lakin çimde siz patinaj yapar durursunuz lastikler çünkü kazýyýp tutunacak yer bulamýyordur... :D

Birde çok gerekmedikçe niva ile kuma girmeyin... Hem aracý ciddi yýpratýrsýnýz, hemde verim alamazsýnýz kumda... (Lastik ve yetersiz güçten dolayý)

Neyse lafý uzattým...

Forza Niva ve OK144 ikilisi... ;D
Yevgeni
Yek baþýna çamurlu parkura dalýnacakla 2 adet noktaya dikkat etmek gerekir (OK144 benzeri çamur lastikleri dýþýnda). Ya vinciniz olacak, ya da yardým isteyeceðiniz traktör, vs pek uzakta olmayacak ki çok fazla yürümeyesiniz..


Yevgeni


Kanala girdiðinizde direksiyonu zorlamayýn, lastik kanal içinde yolunu bulur, boþuna kanaldan çýkarmak üzere direksiyonla debelenmeyin..


Yevgeni


Bazen kanal derin olur (ki hep öyledir), araç oturur lastikler tutunduðu halde. Böylesi durumlar için ekstra bir karter koruma hayat kurtarýr..

bkz: http://nivatr.com/nivaForum/index.php?topic=50.0UAZ

arkdaþklar bazý askeri araçlarda var .btr tazrzý araçlar gibi.bunlar basýnca duyarlý topraklarda tekerlek basýncýný düþünüyorlar ve çamurlu zeminde raaht yol alýyorlar

ERCO

UAZ aramýzda hoþgeldin evet bi tip sistemler var meþelya yeni ünimoglarda ve bazý rus araclarýndada gormuþdum kamaz  ve kraz gibi araclarda da var
ama baya teþkilarlý bi alet
güven oto lada servisi    izmir
www.guvenlada.com

Yevgeni

Alıntı yapılan: UAZ -  Kasım 03, 2007, 10:35:33
arkdaþklar bazý askeri araçlarda var .btr tazrzý araçlar gibi.bunlar basýnca duyarlý topraklarda tekerlek basýncýný düþünüyorlar ve çamurlu zeminde raaht yol alýyorlar

Lastiðin zemindeki baský alanýný geniþletmek ve lastiðin zemini kazmamasý indirilir lastik havasý..


reis

YA KAPILARIN YARISINA KADAR BATTIM LASTÝKLER ASFALT TÝPÝ GENÝÞ OLDUÐUNDAN DÝYE DÜÞÜNDÜM BÝRDE ÇAMUR BALÇIK CÝNSÝ ÝMÝÞ YAPIÞTIKÇA YAPIÞTI HER YOLU DENEDÝM OLMADI B PLANINI UYGULADIM TRAKTÖR ÇIKARDI KÝ NE GÖREYÝM ROT KOLU BÜKÜLMÜÞ ARABA YENGEÇGÝBÝ GÝDÝYO 2 GÜNSORA AYNIYERE YÝNE GÝRDÝM 2.VÝTES 4X ARTI DÝFRANSÝYEL KÝLÝDÝ HOOOP ÇIKIVERDÝM NOT NÝVA ALIÞKANLIÐI BERABERÝNDE ÝNATÇILIÐIDA ALIÞKANLIK EDÝYO DUYRULUR...!
LANET OLSUN ÝÇÝMDEKÝ BU NÝVA SEVGÝSÝNE

reis28

 aracýn tekerleklerini yerden  kesmedigin müttetce her yerden cýkarsýn arac ortadan askýda kaldýmý sýrasýyla vinçin varsa kulan yoksa yada uygun bir yerden vinçlemede olamadýmý yanýnda bir çift kazma kürek bulunsun birde geniþ bir tapla camurda kirikonun altýna koymak için aracý kýrikoyla kaldýr boþta kalan lastiklerin altýný duruma göre varsa yanýnda sac palet yoksa agac dallarý ve vesayreyle besle sonrasýnda yola devam
DURSUN USTA 05364629668

ömeryýlmaz

mrb ben aranýza yeni katýldým 18 yasýndayým daha 1 yasýna bile girmemiþ olan nivam ile  ava çýkýyorum haliyle zorlu geçiþ yerleride oluyor. fakat acemi oldugum için sýkýntýlar yaþayabiliyorum bu yüzden siz üstadlarýmýn yardýmýnýza ihtiyacým war öncelkle en büyük sorunum þu; tarlalara su geçiþlerin yapýldýgý hafif derin ama ufak bir dere oldugunu düþünün oradan yan olarak geçmek zorunda kaldýgým yerlerde tekerlerden biri yada iksi boþta kaldýgý zaman sýkýntý oluyor bu durumda aðýr devirde geçmek mi daha mantýklý yoksa hem aðýr devir hemde diferansiyeli kitlediðimdemi bu sorunun üstesinden daha kolay gelebilirm

dogan54

Alıntı yapılan: ömeryýlmaz -  Kasım 25, 2010, 10:32:52
tekerlerden biri yada iksi boþta kaldýgý zaman sýkýntý oluyor bu durumda aðýr devirde geçmek mi daha mantýklý yoksa hem aðýr devir hemde diferansiyeli kitlediðimdemi bu sorunun üstesinden daha kolay gelebilirm

Araziye girdiðinizde,(3. vitese takamayacak kadar yavaþlamak mecburiyetinde kaldýðýnýzda) aðýr devire almakta fayda var.
Eðer difransiyel kilidini de kitlerseniz önden 1 arkadan 1 tekerleði mecburi çeviriyorsunuz demektir ki bu sizi genelde çamurdan kurtarýr.
Kilitlemezseniz önden veya arkadan 1 teker patinaja düþtü mü araba durur..
4x4 baska,
NiVA baska..

ömeryýlmaz

tþklr doðan abi vermiþ oldugun bilgiler için