NIVA mý kötü, yoksa piyasa mý?..

Başlatan Niva67, Mart 08, 2016, 09:25:50

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Niva67

Merhabalar..

Bir senedir sahibi olduðum 90 model Niva' mý imkanlarým dahilinde kurcalamayý çok seviyorum..

Zaten aracý alma nedenim de; ''hobi olarak, hoþlandýðým bir uðraþý ile vakit geçirmek'' idi!..

Aracý, ikinci araç olarak sadece hoþça vakit geçirmek için kullanýyorum.. Ama kullanmasýný, asýl aracýmý

kullanmaktan daha çok seviyorum diyebilirim.. Gürültüsüne, konforsuzluðuna raðmen!..

Ona ayýrdýðým zamanýn çoðu onu kullanmaktan ziyade, saðýný-solunu kurcalamak ile geçiyor..

Buradaki amacým; hem onu her geçen gün, daha iyi bir duruma getirmek, hem de, kendi emeðim ile

birþeyler kattýðým aracý kullanmanýn zevkine varmak..

Ama gelin görün ki, aracýn saðýný-solunu söküp de ufak-tefek iyileþtirmeler yapmaya giriþtikçe,

el attýðýnýz çoðu yerden, piyasada yapýlmýþ olan önceki tamiratlarýn kalitesizliði çýkabiliyor..

Bugün taze taze karþýlaþtýðým bir durumu örnek vereyim; aracýn tamponlarýný sökeyim de,

biraz temizlik- bakým koruyucu boya falan yapayým dedim.. Bir de ne göreyim, eleman topu topu

4 adet cývata kullanmýþ, bir tanesi orijinal özellikte, diðerleri faullü!..

Uzun gelenin altýna kah somun koymuþ, kah basmýþ pulu..

Hatta, bir tanesine de M14X1,5 diþ yerine, M14X2.0 diþ cývata kaptýrmýþ!.. :(   Sökene kadar, akla-karayý seçtim..

Allah ne verdiyse!.. Eleman, iþinin görüldüðüne bakýyor.. Cývata sýký gitmiþ, yalama olmuþ, umurunda mý!..

Tamam, araçlar eski ama, uygun teknikler kullanýlarak tamir edilseler, pek sorun çýkaracaklarýný zannetmiyorum.

Hoþ, yeni araç tamiratlarýnda da durum pek farklý deðil maalesef.. Ýnsan, aracýný gönül ferahlýðý ile servislere býrakamýyor..

Sonuç olarak; bence NIVA, teknoloji olarak harika bir araç olmasýna raðmen, ehil olmayan elemanlarca kötü tamirhane

koþullarýnda üstünkörü yapýlan tamiratlarýn faturasýný bizzat imajý ile ödüyor..

Allah bizim NIVA' larýmýzý, gerekli teknolojileri uygulayamayan / uygulamayan tamircilerin þerrinden muhafaza eylesin!..

Amiiiiiin!..


atinco

Hocam çoðu lada servisi, çoðu ladacý arabalarýna deðer vermiyor diye bizim de deðer vermediðimizi düþünüyor. O yüzden halletmesi zor mevzu.

Harun

Niva gören usta kaçýyor,
Niva sahibi aracýna 'eþek' muamelesi yapýyor,

Eh sonuçta bunlar normal Suat Amca.
Elbette sözüm meclisten dýþarý yukarýdaki tespitlerimde...

Niva67

atinco ve Harun arkadaþlarýmýzýn tespitleri çok doðru..

Maalesef NIVA' lar genelde, kendi ülkesinde bile layýký veçhile tamir / bakým görmüyor..

Rus sitelerindeki tamirat videolarýna bakýyoruz, derme-çatma atelyeler, temizlik hak getire..

Bence bu araç, bu kadar kötü muameleleri, bu kadar uydurma-kaydýrma tamiratlarý hak etmiyor..

''Keþke Niva' mý 2015' te deðil de, 1990 yýlýnda almýþ olsaydým!'' diye düþünmüyor deðilim.. :(

Þu anda, herhalde þimdikinden çok daha iyi durumda olurdu garibim!.. :)

Allahtan; sayýlarý bir elin parmaklarýný geçmese de, ülkemizde aracýn dilinden anlayan, baþýmýz sýkýþtýðýnda

kapýsýný çalabileceðimiz ustalarýmýz var..

atinco

Medeniyet de bir þeyi kullanabilmektir esasýnda Harun hocam, lafýný sakýnma, eþek olan eþek muamelesi yapar.

babaluga

#5
Sanki biraz da parayla ilgili mesele..
Ben 10.000TL ye 2005 Niva aldým.. Kaner'e götürdüm 10.000TL masraf çýktý, yaptýrdým biraz caným sýkýlsa da ama hep diyorum Niva "Toys for big boys" dur (büyüklere oyuncaklar) dýr diye.. Düþünsenize 80-100.000TL ye araç almýþsýn bir 100.000TL daha masraf ediyorsun.. Böyle saçma bir þey olamaz ama Niva zaten 10 lira 10 lira daha verince adam oluyor ancak.. Tek aracý ve sürekli bineceði aracý sadece Niva olanlar biraz ekonomik sýkýntý çekenler olabilir görüþündeyim.. Sanýyorum hala da yoktur hava yastýðý vs Niva'da.. Eee sene olmuþ 2016, NCAP diye bir þey var artýk ama... Ne ka ekmek o ka küfte :)