Niva Bagaj Havuzu

Başlatan Sarp, Haziran 16, 2014, 04:42:45

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sarp

Bu parçayý bulabileceðimiz ya da yaptýracaðýmýz bir yer var mýdýr?

Hem týngýrtý azaltýr hem bagaj temizliði çok kolaylaþýr diye düþünüyorum.


kocaali

bunun bir deðiþik versiyonu; yani kenar yüksekliði sadece 5cm olan bagaj havuzunu Alfa Romeo marka otomobilim için alýp kullanmýþtým. bagaj temizliði çok kolay oluyordu.. ve bagajda devrilip dökülen sývýlarýn etrafa yayýlmamasý, halýlara bulaþmamasý için de çok faydalý olmuþtu... yanlýþ hatýrlamýyorsam Denizli'de bir firma üretiyordu araçlarýn kalýplarýna göre, 60-70TL civarý bir fiyatý vardý, sahibinden.com'da görüp sipariþ vermiþtim.. Niva için de üretiyor olabilirler, bi araþtýrýn derim..
No mud, no fun...

atinco

#2
Eðer kalýp yoksa çok maliyetli olacaktýr. Özelikle fotoðrafa göre konuþursak, pek iyi bir þeye de benzemiyor. Muhtemelen 5 cm. yükseklikteki kauçuk/latex bir malzemedir ve esnektir. Fotodaki ise çatlamaya patlamaya müsait polyetilen/pvc gibi duruyor.

kocaali

http://www.ypsplast.com.tr/

benim kullandýðým bu firmanýn ürünü idi.. malzeme esnekti ve 5-6 yýl kullanmama raðmen en ufak bir deformasyon, çatlama, patlama olmadý.. sitelerine baktým, lada için üretilmiþ bir model görünmüyor.. yine de arayýp sorabilirsiniz belki siteye koymamýþlardýr..
No mud, no fun...

Yevgeni

Alıntı yapılan: kocaali -  Haziran 17, 2014, 09:19:01
http://www.ypsplast.com.tr/

Lada'yý sallamamýþ abiler.
Her ne kadar Lada kullanýcýsý misal Renault kullanýcýsýna göre kýyaslanamayacak kadar az olsa da abudik gubidik aksesuara para harcayabiliyor.
Arabanýn marka deðeri yerlerde sürünüyor, yan sanayi neetsin?


kocaali

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Haziran 17, 2014, 09:33:27
Lada'yý sallamamýþ abiler.
Her ne kadar Lada kullanýcýsý misal Renault kullanýcýsýna göre kýyaslanamayacak kadar az olsa da abudik gubidik aksesuara para harcayabiliyor.
Arabanýn marka deðeri yerlerde sürünüyor, yan sanayi neetsin?

olay tamamen satýþ hacmi potansiyeli.. kalýbý çýkarma zahmetine katlanmak için ucunda saðlam getiri görmek istiyorlar doðal olarak... gerçi "geely" gibi bazý markalara çalýþmýþlar, piyasada ne kadar var ki o araçtan, bilemedim þimdi...


geçen sene otomobiller için "takmatik cam perdesi" yapan bir firma denk geldiydi. Ürünlerini pek beyendim, arka camlarýn kalýbýný çýkartýp sýfýra sýfýr oturan, takýlan sökülen ince siyah perdeler yapýyorlar, cam filmine alternatif, hani 5 TL'ye her yerde satýlan vantuzla cama yapýþtýrýlan perdeler gibi, farký çerçeveyi tam doldurmasý, gergin ve çok þýk durmasý, ayný zamanda cama deðil de çerçeveye sabitlendiði için cam açýldýðýnda bile perdenin hala iþlevini yerine getirmeye devam etmesi.. e tabi bizim araca göre olanýný bulamadýk :) aradým konuþtum adamlarla, eðer gidersem kalýbý çýkartabileceklerini ve hazýrlayabileceklerini söylediler ancak firma Aydýn'da olduðu için yolum düþmedi oralara. Gittim cam filmi yaptýrdým.. sonra ondan da ceza yedim söktüm.. neyse ki þimdiki aracýn arka camlar orjinal koyu :) güneþli günlerde ciddi fark yaratýyor, ancak ben ön tarafta yanýyorum cayýr cayýr..
No mud, no fun...

atinco

Þu film olayýný bir sevemedim. Nivalar için bence yoktur bu bagaj havuzundan. Faydalý bir alet belki fakat kullanýcý profilini düþündüðümüzde anlamsýz.

Harun

3 TL lik vantuzlu zýmbýrtýlar candýr ;D

kocaali

Alıntı yapılan: Harun -  Haziran 17, 2014, 10:55:04
3 TL lik vantuzlu zýmbýrtýlar candýr ;D

ben bezdim onlardan artýk :) birinin vantuzu tutmaz düþer, öbürü güneþi görünce çarpýlýr bayýlýr, vantuz takýlýyken biri camý açar zýmbýrtýnýn þakülü kayar :) :) bitmiyor derdi...

yaz geldi, benim uzun yolculuklar baþlayacak yakýnda.. arkada bizim küçük beyi güneþten korumak lazým, camlarýn kendi koyuluðu iþe yarýyor ama tam istediðim gibi deðil.. eskiden havlu, tiþört falan sýkýþtýrýrdýk cama :) þimdi tüm camlarda sýkýþma sensörü gibim biþey var, araya tiþörtü sýkýþtýrmaya kalkýnca camý geri açýyor :) :) 

neyse, konuya havuzdan girdik, perdeye çevirmeyeyim :)  havuz bence her türlü kullanýþlý; çamurlu çizmeleri ýslak ýslak bagaja koyup eve gelince bagaj havuzunu çýkartýp bi su tutuyordum, 5 dakika sonra tertemiz yerinde...
No mud, no fun...

Yevgeni


Ben Bauhaus'tan bagaja sýðabilen ölçüde yumuþak kauçuk benzeri malzemeden bir havuz aldýmdý vaktiyle.
Akarý, kokarý önlemede yeterli..