FOTOGRAF VE EKÝPMAN BÝLGÝSÝ

Başlatan transport58, Aralık 09, 2010, 03:39:42

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

transport58

Arkadaþlar tekrar merhaba.

Yeni bir Nivacý olarak bu siteden çok þey öðrendim. Her ne kadar daha çok "acemi" 0lsamda teorik olarak epey bilgi topladým. Ýnþallah pratikte uygulayabilirim.

Bu paylaþým ortamýna benim de bir nebze katkým olursa memnun olurum. Yarý prof. olarak fotoðraf çekiyorum. Uzman deðilim ama fotoðraf ve ekipmanlardan az çok anlarým.

Bu baðlamda fotoðraf ve ekipman konusunda aklýnýza takýlan soru olursa buradan veya özel msj. yolu ile elimden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþýrým.

selamlar,

yusuf

Merhaba çok iyi oldu bu.

Yevgeniden rica edelim "fotograf" diye bir bölüm açsýn. eskileride oraya toplayalým.

Bu arada LR 2, raw resimleria açamýyor mu?. Yoksa ben mi beceremiyorum ?

Yevgeni


Yeni bir kategori oluþturdum, artýk teori ve pratik konularý bu kategori altýnda paylaþabiliriz.

http://nivatr.com/nivaForum/index.php?board=51.0

transport58

Alıntı yapılan: yusuf -  Aralık 09, 2010, 03:58:36
Merhaba çok iyi oldu bu.

Yevgeniden rica edelim "fotograf" diye bir bölüm açsýn. eskileride oraya toplayalým.

Bu arada LR 2, raw resimleria açamýyor mu?. Yoksa ben mi beceremiyorum ?

LR den kasýt "lightroom" fotoðraf düzenleme programý sanýrým. LT kullanmadým ama büyük ihtimalle raw plugin eklentisi eksiktir. CS3 tede ayný sorun var.

Çok prof. düzenlemeler yapmýyorsanýz Picasa'yý öneririm. Tüm modellerin RAW formatýný açýyor diye biliyorum. Ayrýca CS4 tede RAW açma konusunda sýkýntý yok. Son ve en garanti alternatif RAW çeken makinanýzýn kutusundan çýkan CD de mutlaka o markaya ait fotoðraf iþleme ve görüntüleme programlarý çýkýyor. o programý bilgisayarýnýza kurmanýz  

Yevgeni


Adobe Creative Suit (CS) dahilindeki Photoshop'a herkes ulaþamayabilir. Malum lisans hamlesi.
Picasa iyi bir alternatif olacaktýr..

transport58

Madem konuyu açtýk, görgüsüzlük olarak deðerlendirmezseniz bir-kaç ödüllü fotoðrafýmý sizlerle paylaþmak isterim :)

2009 Belçika Uluslarlarasý FÝAP patronajlý yarþmada "sergileme"


2009 Hereke erguan renkler yarýþmasý amatör kategori "ikincilik"


2010 hereke erguan renkler yarýþmasý prof. kategori "ikincilik"


2010 Baþiskele belediyesi fotoðraf yarýþmasý "ikincilik"

Yevgeni


Manipülasyon var mý yarýþma iþlerinde?
Yani izin veriliyor mu? Nereye kadar? Ne tür oynamalar?

transport58

yarýþmalarýn þartnamelerine göre deðiþiyor. "Deneysel" kategorilerde tüm birleþtirdiðiniz fotoðraflarda size ait olmak þartý ile manipülasyon serbest oluyor.

diðer kategorilerde,  ýþýk - renk ayarý, toz temizleme veya crop gibi küçük müdahalelere izin veriliyor. Ekleme çýkartma gibi iþlemlere müsade edilmiyor

Harun

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Aralık 09, 2010, 04:15:26
Yeni bir kategori oluþturdum, artýk teori ve pratik konularý bu kategori altýnda paylaþabiliriz.

http://nivatr.com/nivaForum/index.php?board=51.0

fotoðraf makinasý vs diðer bölümlerdeki konularý da buraya mý taþýsak?
lakin beceremedim ???

Yevgeni


Bulabildiðimi aktardým.
Diðerlerini de buldukça aktaracaðýmdýr..

Yevgeni

Alıntı yapılan: transport58 -  Aralık 09, 2010, 04:44:39
diðer kategorilerde,  ýþýk - renk ayarý, toz temizleme veya crop gibi küçük müdahalelere izin veriliyor. Ekleme çýkartma gibi iþlemlere müsade edilmiyor

Renk ayarýnýn bir sýnýrý var mý?

transport58

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Aralık 09, 2010, 04:51:25
Renk ayarýnýn bir sýnýrý var mý?

Aslýnda küçük müdahale sayýlan renk ayarlarý veya diðer düzenlemelerde  çok göreceli..
örnek 1 týk (genlde böyle ifade ediliyor)  renk doygunluðu bakarak anlaþýlmaz ancak birden fazla týk'ladýðýnýzda renk sapmalarý ve doðal olmayan renkler meydana çýkar.
tamamen jürinin yorumlamasýna kalmýþ. renkleri doðal veya inandýrýcý bulmazlarsa fotoðrafý elerler. Bu anlamda bunun sýnýrý þu kadardýr demek çok zor

Yevgeni

Genelde renklerin doygunluðunu azaltmayý tercih ediyorum ben. Yarýþmaya gireceðimden deðil de, ne kadar etik olduðunu merak ettim aslýnda.

transport58

fotoðraf düzenlemelerinin etik olup olmadýðý da uzun bir süredir tartýþýlýyor ve daha da sürecek gibi...

Eski manuel kullanan üstad'larýn çoðu digital fotoðraflara ve düzenlemelere þiddetle karþý çýkýyorlar. Fotoðraflarýn çekilmediðini adeta digital ortamda yeniden çizildiðini savunuyorlar.

Digital'e adapte olan üstad'larýn bazýlarýda digital düzenlemelerin eskiden karanlýk oda olarak adlandýrdýðýný þimdilerde ise aydýnlýk oda olduðunu savunuyor ve yukarýda da
bahsettiðimiz gibi "çok göreceli" olsada fotoðraflara küçük müdahaleler yapýlabileceðini düþünüyorlar.

mevzu derin yani :)


impeesa

Orijinali kanýmca daha makbul.

ve tezat bir soru geliyor :) adobe lightroom dan daha basit ve kullanýþlý ne kullanabiliriz ?
"Nivan varsa yolun var!"