SATILIK ARAÇ KRÝTERLERÝNE DAÝR

Başlatan Tolga, Mayıs 26, 2009, 11:32:19

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Tolga

O kadar arýyorum diyen var, kimseden ses çýkmýyor. Seko bekliyor, MOUNTAINBIKER bekliyor... Niva diyince illaki 3000-5000 TL'ye ölmüþ eþekmi olmasý lazým ???
Tolga

reis28

   haklýsýn nejat hocam ben nivamý ve daha önceki nivalarýmý kulandým ve sattým beni hiç üzmediler sonucta düzgün ve kaliteli yapýlmýþ bir niva amacýna hizmet edecektir  dagýnýk bir arac alýp onu tekrar hayata döndürmek cok zahmetli ve masraflý bir sürectir her zaman için tercih toparlanmýþ masrafý yapýlmýþ arac satýn almak týr aracta model yükseltmek daha iyisine binmek bunlar ihtiyaclarla görecelidir aracý kulanýrken bundan iyi arac yok keci gibi deyip sattýktan sonrada ben bu kadar masraf etseydim þu olurdu etmedim bu kadar kara gectim diyende bildiginden degil laf olsun diye konuþandýr bence nivanýn hala piyasada 87modelleri kýz gibi dolaþýyor ona bakarsanýz cogo markanýn adý bile kalamdý o yýllardan sonucta ugraþmak toparlamak istedinizmi nivayý en düþük bütceyle her kesimden insan toplar askeriye cýkmasý LR 110 lardan alýyorsunuz 4000 tl ye üzerine harcýyorsunuz adam gibi yapmak için 20000tl satýyorsunuz 12 000 tl ye aracý toparlamak masraflý iþ saterken yapýlan masrafý geri almak þansa kalmýþ bir olay ama genelde verilen geri alýnmýyor
DURSUN USTA 05364629668

Tolga

Nejat abi bence, 3 gurup Niva kullanýcýsý var.

1. Bilinçli Niva kullancýsý; huyu suyunu, +/- yönlerini ve aracýn her türlü limitlerini bilen, mütavazi, severekde kullanan Niva sahibi, mutlu azýnlýk.

2. Maddi imkansýzlýk yüzünden - ki kesinlikle eleþtirmem- ucuz araba alayým derdinde, bir þekilde ilgiye muhtaç bir Niva almýþ ama arabaya bakamadýðý için yada arazi çýkýþý takur tukur ses gelen yerlere lifte alýp bakamayýp yolda kalýnca arabaya suç atan Niva kullanýcýsý, mecburcu.

3. Aslýnda Niva'nýn farkýnda ama gariban muamelesi görmekten sýkýlýp satan sonra baþka araç alýp, sýnýf atladýðýný zanneden buna sürekli vurgu yapan eski Niva kullanýcýsý, iyi araçtýr ama seni üzerci.


bir de aday gurubum var; çeþitli sitelerde araç arayanlar. 4,000 TL'ye temiz Niva, 5,000 TL'ye temiz Niva vs. heralde biraz daha baksak bedavaya arýyorum elindenkinden kurtulmak isteyen varmý, yol paramý verirseniz gelip alýcam diyende çýkar...
Tolga

Makrakanta

Taze nivacý olarak birkaç þeyde ben çiziktireyim.Niva hemen öyle doðan þahin gibi sýkýþtýðýnda satýlýverecek bir araç deðil.Anca meraklýsýna satýlabiliyor.Ýyi fiyata deðil normal fiyata satabilmek için 2-3 ay veya biraz fazlaca beklemeyi göze almak lazým.Acele satabilmek için ölmüþ eþek fiyatý yazmanýz, deðerinden en az 3.000 ytl aþaðý vermeniz lazým.Siteleri gezen az sayýdaki meraklý böyle fiyatlarý kolluyor.Ne kadar aksesuar takýlsada aksesuar fiyatý aracýn üzerine eklenemiyor.Aksesuarlý araç satýlýrken sadece bir adým öne çýkýyor.Birde araç az, alýcý az, satýcý az olduðu için mesela Denizli de oturan bir alýcý Ýstanbul da net ten kafasýna uygun bir araç buluyor ama gidip nasýl bakacak kime baktýracak masraf edip gidecek ama ya umduðu gibi çýkmazsa ne olacak.Ýþte benim fikrim bunlar.Bence satýcýlar satýþ sitesine koyduklarý resimleri seçerken doðada çektirdikleri artistik pozlarý deðilde dýþ görünüþ,detaylý motor görünüþü,iç görünüþ,bagajýn resmi hatta alt kýsýmlarýnýn resimlerini koysalar daha faydalý olabilir.
Aldým bir Niva çýktým daðlara Mevlam kayýra 2006 M

colins

Bu konu ile ilgili olarak diðer sitelerde bahsettiðiniz yazýlarý okudum.
Niva ile ilgili olarak yapýlan yorumlarda (kullanýcýlarý dahil)sorunlarýmýzý birbirimize aktararak çözüm arayýþý içindeyiz.Yani ladasý olmayýpta almayý düþünenler sakýn sanmasýn çok sorunlu bir araçta alýnca uðraþýrým bu yüzden de fiyatýnýn çok çok altýnda almaya uðraþayýmda kar ederim düþüncesine.Bu araç kapasitesi belli ve biz bunu maksimum seviyede kullanmaya çalýþýyoruz ve baþarýyoruzda.Diðer sitede araç 120 km sürrati geçmediði söyleniyor o zaman daha hýzlý bir araç alýcaksýn, araçta þu eksik bu eksik deniliyor o zaman sana uygun olan aracý alacaksýn.Bunlarýn hepsini istediðin aracýn fiyatýda ona göre olur.Fiyatý yüksek olan bir aracý da bizim kullandýðýmýz þekilde kullanmaya kalkarsak bu sefer iþletme maliyeti devreye girer ve yaptýðýmýz masraf çoðalýr.Alýnacak araç her zaman kiþinin kullaným amacýna uygun olmasý lazým diye düþünüyorum.Bizim araçlarýmýz da fiyat konusuna gelince piyasadaki araçlar ile kýyaslandýðýnda çokta abartýlý bir rakam deðil.Sonuç olarak satýcý sensin ve alýcýlar malýn deðerinin altýnda fiyat vererek almak isteyecekler buda niva sahiplerini üzmemeli.

reis28

  nivayý tercih eden kesim kimler genel anlamda avcýlar göl balýkcýlarý iþ amclý madenciler inþatcýlar bu sektörler nivayý cok tutarlar adam þantiyesine 4 tane niva alýyor þantiye iki yýl sürüyor bittigindede satýyor bu süre zarfýnda araclarý eþek gibi kulanýyorlar daha sonra ikinci elde bu araclar galericiler tarafýndan satýlýyor tabiki hevesli niva alýcýsý arkadaþlar yüksek model arac aldým diye sevinirken hayal kýrýklýgýna ugruyorlar daha sonrada araca camur atamaya baþlý yorlar bunlar emsal örnekler  insanlar aractan ne beklediklerini bilmeden dýþ görünüþ aksesuar göz boyamaya dikat ederek arac satýn aldýklarýndada hüsrana ugruyorlar niva kapasitesi belli bir arac arazide kendinden beklenenin üzerinde performans gösterir cadtede her arazi aracýnda oldugu gibi yetersisdir sanmayýnki diger marka arazi araclarý cadde performasýnda ladadan iyi süper araclar hariç
DURSUN USTA 05364629668

dora

Nejat abi bence, 3 gurup Niva kullanýcýsý var.

1. Bilinçli Niva kullancýsý; huyu suyunu, +/- yönlerini ve aracýn her türlü limitlerini bilen, mütavazi, severekde kullanan Niva sahibi, mutlu azýnlýk.TOLGA YAZDIÐIN KRÝTERLERDEN 1 NUMARA TAM BÝZLERE GÖRE GALÝBA .
Niva 1041-firefly-Atlantis

Harun

bir iki kelam da ben edeyim.

benim nivam yok :(
arayýþlar sürmekte,ancak Tolga abinin skalasýnda 2.gruba dahilim diyebilirim.
ekonomik olarak ikinci araç niva düþünemiyorum zira halihazýrda borcunu ödediðim binek oto var ve iki kiþilik bir ailede tek þöföre iki araç çok mantýklý gelmiyor.
öte yandan bu belirttiðim olumsuzluklar tek araç olarak niva düþünmeye sevkediyor beni;bu durumda da aðýrlýklý asfalt kullanýmým ve yýlda muhakkak 2-3 kez araçla 1500-2000 km lik uzun yol yapýyor olmam muhtemel sýfýr veya az yol yapmýþ bir ikinci ele kaymama sebep olmakta.
velhasýl Yavuz abi senin çaylaðý satarsan haberim olsun ;D

bymuammer

evet abiler bencede insanlar ölü eþþek arýyorlar. Bi kaç ay önce 2-3 binlira param vardý aracýn modelini yükselteyim dedim 1.7 lerden alalým dedik. ama aracý satýlýða býrakýnca laplopla bile deðiþtirmek isteyen çýktý :) tabiki vazgeçtim. o parayý aracýmý yenilemek için kullanacam boya, koltuklar, ses izalasyonu vs. bu yaz bitirecem inþ. tam olarak. tek araç olarak çok memnunum ben öyle uzun yola gittiðimde yok olsada senede 1-2 defa olur onunda o kadar yoracaðýný zannetmiyorum.

Yevgeni

Alıntı yapılan: hcikler -  Mayıs 28, 2009, 05:10:09
velhasýl Yavuz abi senin çaylaðý satarsan haberim olsun ;D

Kasko deðerinden vereyim çaylaðý diye düþündüm bir an.
Sonra ne yapacaz lakin?

dora

bymuammer ne diyorsun ya laptop mý? diyecek birþey bulamýyorum.Peki bu pc konuþuyormuymuþ.Çok kýzýyorum bu tarz yaklaþýmlara acaba biliyorlarmý rakým olarak 5100 e çýkan tek araç niva.Bugün ahýzkalý bir abimle muhtelif sitelere girdik tercümeyi o yaptý.Ama þunuda belirtmeliyim her aracýn kendine göre bir sýnýrý var o sýnýrlar içerisinde niva 1 numara.
Niva 1041-firefly-Atlantis

bymuammer

dora öyle kardeþim. ama insanlar sadece ekonomik bir araç diye alýyorlar. bu arada leptop en yükseðiydi ipod bile teklif eden çýktý :) gerçekten ilginç bu insanlar :D

babacandar

Arkadaþlarým,

Valla ben saðý solu bilmem ama kendimden bahsedeyim 1996 model Niva'm vardý ev aldým Irak savaþý baþladýðýnda döviz kredisi ile ev almýþtým mecburi satmak durumunda kaldým.. meraklý bir Týp Fakültesi öðrencisi geldi ertesi gün aldý gitti arabayý.. 2003 temmuz falandý galiba 7.5 a vermiþtim.. 2005 te sýfýr Lada Vega aldým..13.150 ye.. 2007 de satayým dedim 8500 TL ye nerdeyse satýyordum da..Alýcý pazartesi parayý alýp geleyim dediydi .. Arabayý sattýk yerine eski göz aðrým hep aklýmda olan Niva alayým diye hafta sonu bakýnýrken þimdiki tekeyi gördüm Vega'yý aldýðým Oðuþlarda..  2005 model 35.000 de Vega HB'yi gözümü kýrpmadan verdim yerine 95000 deki 2000 model bu keçiyi takas ettim.. Piþman da deðilim .. arabayý boyattým çürük çarýk ayýklattým fýrýnlý boya attým 1000 tl ye, boyadan çýktýðýnda orada alýcýsý çýktý 11.000 verelim diye .. Hocalar dedik satýlýk deðil bakýlýk..
Sonrasý haftasýna verdik kendimizi ormana girmediðimiz yer kalmadý ..Karda þaþalý makinalar durup bakýp þöfor olan Er'e akýl verirken
10 tonluk askeri otobüsü çektik Yusuf Abem'le .. çamur lastiði olmayan AT lastiklerle girmediðimiz yer kalmadý.. mahçup olmadýk sanýyorum.. çok þey öðrendim..ne uyar ne uymaz bilfiil deneyerek,üzerine takarak bozarak tekrar sýnýrlara getirerek bunlarý yaparken maliyet açýsýndan üzülmeden de ..Elalem o þaþalýlara 2000- 3000 TL ye ön arka tampon takarken,12 lik U demirden tampon yaptýk..nerdeyse sigara parasýna ..yine þaþalýlar aks kýrýp sadece tek taraf için 1500 Tl malzeme parasý verirken..fazla yükselttiðimiz için bozduðumuz akslar yerine  400 TL ye komple her iki taraf aksý aldýk.. Baþka arabam yok.. uzun yola da iþe de bu Teke'yle gidiyorum ...Ýnsanlarýn yolda cam açýk giderken benzin alýrken durduðumuz yerlerde Abi güzel arabaymýþ demeleri de insanýn hoþuna gitmiyor deðil... Velhasýl Teke'yle alýþtýk birbirimize neme lazým bana yetiyor... fazlasý bana lazým deðil..  Size?

Harun

Mustafa abi tek araç olarak niva konusunda beni cesaretlendiren en büyük örneksin abi
Allah kaza bela vermeden nivalý günler nasip etsin sana.

cenker

#14
Niva konusundan ziyade türk insanýnda kiþilik pek oturmadýgýndan toplumda kendýný araba ev üst bas markalarý ile ispata meyilden dolayý býr marka takýntýsý oldugundan rus urunlere pek önyargý ile yaklasýlýr.
Celik motor vakti zamanýnda baya býr reklam kampayasý ile turk piyasasýna ladayý soktugunda memur iþci dar gelirli insanýn ayagýný yerden kesicek arac imajý ile lanse edildiginden zaten býr alt kesim arabasý imajý var ladanýn ustunde.

Herseye ragmen mekanik ve basit ve dayanýklý yapýlarý saglamlýklarý ile kendýlerini dunyaya ispatlamýs araclar.
Hemen size bir kac örnek vericek olursam ; ingiliz fransýz bir kac arkadasýmýnda bahseti býr konu lada samara avrupada halen dahi ailenin 2nci gundelik iþlere sehýr içinde kullaným için tercih ettigi býr arac.
lada nivada arazi ile ilgili hobileri olan insanlarýn romork takmak sureti ile hobilerini dogaya tasýdýklarý býrer arac olduklarý avusturya belcika ingiltere fransada bu araca olan ilgiye bakýlarak anlasýlmakta.

vakti zamanýnda tofas kartalda kullanmýs býrý olarak sunu söleyebilirim niva 4x4 yuruyen aksamý ile arka cekiþ kartaldan az yakýyor.
Hobi dolayýsý ile sýksýk arazi patika yollara girer cýkardým . tofas kartal yený nesil tempra motorlu ile 100 km benzin tüketimi 17-18 lt min tüketim donuslerde rampa cýkýor isek 20 lt cýkardý
bagajda 4.5 mt sisme bot 25 lik motor buyuk boy buzluk kamp mlzsi takým cantasý 50 lt benzin 3-4 kiþilik dalýs mlzsi takým cantasý

Ayný yollarda arkadasýmýn 86 model 4 vites hiç motor yapýlmamýs 283 bindeki nivasý ile 100 km tüketimi 100 km de 15-16 lt max 18 lt hesapladým.

arada bize eslik eden 110 benzinli lr olan arkadasta 2-3 kiþi ve kamp mlzsi ile 18-23 lt civarý benzin tüketirdi.

rakamlar turk insanýnýn yakýtýna ragmen cok tercih ettigi tofas kus serisine göre nývanýn rahatlýkla korkmadan býnýlebilcek býr arac oldugunu ispatlamakta.
divers do it deeper