Nasýl FOTOÐRAF yüklerim.?

Başlatan dogan54, Şubat 21, 2009, 09:51:51

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

dogan54


Önce aþaðýdaki siteye üye olun.(benzer siteler de var tabi..)
http://photobucket.com
Üye olduktan sonra isminize ait sayfayý açýn ve " bulk uploader  " düðmesini týklayýn.
Çýkan pencerede sol köþedeki 1 nolu bölümde bilgisayarýnýzdaki dosyalar gözükür. Buradan yükleyeceðiniz resim dosyasýný seçip týklayýn.
2 nolu pencerede beliren fotoðraflardan yüklemek istediðiniz fotoðraflarý iþaretleyip " upload " tuþuna basýn.
Seçtiðiniz fotoðraflarýn hepsi bir seferde özel sayfanýza yüklenir.
Özel sayfanýza yüklenen fotoðraflardan sitede yayýnlamak istediðinizin altýndaki "IMG code"bölümünü iþaretleyin ve mesaj yazdýðýnýz sayfaya "paste" edin.
Yazdýðýnýz yazýnýn altýna "paste" ederseniz yazý ile beraber fotoðrafýnýzda yayýnlanýr.
4x4 baska,
NiVA baska..

ckirez


Yevgeni


Yevgeni


Þimdi bunu nasýl yapabildiðimizi adým adým göstereceðim..

Yevgeni

Photobucket ortamýnda iþlemleri modifiye etmiþler ama temelde ayný.

Fotoðrafýn üzerindeki menüden "share" týklýyoruz.

Akabinde sayfa üzerine açýlan pencereden "Get link code" týklýyoruz.
En son olarak da "IMG for bulletin boards and forums" kýsmýndaki kodu kopyalýyoruz.

Bu kopyaladýðýmýz kodu da mesajýmýza ekliyoruz. Akabinde fotoðraf mesaja dahil oluyor.
Emin olmak için mesajý "gönder" týklayarak göndermek yerine "ön izleme" ile konrol edersek fotografýn görünüp görünmediðini de kolayca anlayabiliriz..


ckirez


Yevgeni

Ýþin mantýðý da þu:

Normalde Photobucket gibi arþiv siteleri fotoðraflarýmýzý depolamak akabinde paylaþmak üzere ortamlardýr.
Yüklediðimiz fotoðrafýn oradaki konumunu bildiren bir koda sahiptir. Biz bu kodu yapýþtýrdýðýmýz baþka bir ortamýn bu fotoðrafý Photobucket üzerinden okunmasýný saðlarýz. Yani eðer oradan silinirse kodun karþýlýðý olmayacaðý için burada da görünmez.

Muhtelif ortamlar (forum, MSN, vs) gibi ortamlarýn bu kodlarý tanýyabilmesi için Photobucket fotografýn farklý kodlarýný otomatik olarak üretiyor. En son karede görülen "IMG for bulletin boards & forums" kodu bildiðimiz forumlar için. "Full size" kodu fotografýn tam boyut görünmesi için. "Clickable thumbnail" üzerine týklandýðýnda açýlan açýlan küçük fotograf.

Genel olarak bu 2 kodu kullanýyoruz forum için..Yevgeni


ckirez

yardým için teþekkürler.fakat ben bu fotoðrafý sol üstteki pencereye yollayamadým.bende birþey var.herhal bilgisayar özrüðüm galiba ::)

Yevgeni


Yani avatar olarak mý yerleþtireceksin?

Yevgeni


Avatar da kolay.
Fotografý direkt bilgisayarýndan yükleyebilirsin.
Profil > Kimlik bilgisi > "Kendi resmimi yükleyeceðim" iþaretleyip bilgisayarýndan seçip yükle diyorsun.

Fotoðrafýn en fazla 120x120 pixel olmasý gerekiyor..


ckirez

bu terimlere yabancý olduðum için zorlanýyorum ama öðreneceðim azimliyim:)teþekkürler.

Yevgeni


Zorlanýrsan yardým iste, ben hallederim..


yusuf

Bende þöyle yapýyorumKopyala > mesaja geri dön > yapýþtýr.

yusuf

Conker için resimli açýklama

1. Photobuket'e kaydol (bir form çýkýyor karþýna doldur onu)2. Upload now  týkla


3.select photos and videos  týkla


4. Bigisayarýnda dosyaný aç. Ctrl yi basýk tut. Ýstediðin resimlerin üzerine týkla > open


5. Býrak hepsini indirsin. Bitince save and contineu to my album  e týkla

resemin üzerine gel en altta çýkacak olan IMG code ye týkla . Resmi kopyalamýþ olursun.

Siteye git yapýþtýr.