Offroad07 Alakýr keþif Gezisi

Başlatan dora, Aralık 02, 2010, 06:28:55

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Harun

devlet baba þu lisanslarý yatýrýma aç yerlere verse ne güzel olur ;D
bunlar daha iyi günlerimiz netice olarak.

dora

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Aralık 08, 2010, 04:17:19
Sorun þu; HES için (hidroelektrik santrali) lisanslar satýlýða çýkarýldý, yani bu iþletme hakký satýn alýnabilir hale geldi. Parasý olan müteþebbis bildiðini okuma gayretinde, hatta ortalýkta bir tür lisans tacirliði türediði bile söylenmekte. Yani paranýn sahibi doðayý umursamadan enerji üretmek ve satmak derdinde. Bu minvalde herþey apacýk, görünür halde. Cukka sahibi daha fazla cukka derdinde, sudan faydalanan bölge sakinleri doðal olarak suyun derdinde.

Siz bir de soluduðumuz oksijenin özelleþtirildiðini düþünsenize. Kafamýzda birer oksijen sayacý, ay sonunda soluduðun kadar ödediðin fatura.

Toprak ana sorumsuzca tahrip ediliyor. Adamlar dünyanýn içine ettik, yakýn gelecekte hangi gezegende yaþayabiliriz derdinde araþtýrma kovalýyor, peyk gönderiyor, inceliyor. Mars'a bile fit olmuþ durumdalar. Bir dünyaya bakýn bir Mars'a, insanlýk tehlike sinyalleri veriyor, bugün suyu için mücadele etmeyen yarýn içecek bir gram su için diðerini gýrtlaklayacak. Benim asýl merak ettiðim, toprak anayý düdükleyerek elde edilen para ne iþe yarayacak? Bütün dert gücü kontrol hýrsý mý?

Orman tahrip olmasýn diye eþekle dolaþmaya razý haldeyim, adam dozerle buduyor aðaçlarý fütursuzca..


Asýrlýk kayda geçmemiþ çýnarlarý bile devirmiþler inanýn içim cýz etti.
Niva 1041-firefly-Atlantis

vehbi

merhaba
geziye dair not ve kareleri görünce cok mutlu oldum iyi dilekler ve tebrikler temenisinde bulunacaktým lakin devamý bu hevesimin kaybolmasýna sebep oldu..
yönetenlerin , yönetilenlerden cahil olmasý kadar kötü biþey yok sanýrým.. bunu mikro boyutta düþündüðümüzde bile bizlere afakanlar basýyor, mesela sizden çok daha dar görüþlü sef veya patronun altýnda çalýþýtðýnýzý hayal edin.. her an insana bir eziyettir.. bu tarz insanlarýn yönlendirdiði bir birey olmaktan utanç duyuyorum..
yapýlacak þey elbette var.. önce en yakýnýmýzdan baþlayarak....
selamlar
"free as a bird"NÝVACI

Oldum olasý aykýrý bir adam olmaya gayret ettim kendince.
Birden Bu tarafým hortladý yine.
Fýrsat bu fýrsat dökün içinizi. Nasýl olsa itiraz edecek kimse yok.
Samimi olarak cevap verin kaçýnýzýn balkonunda bir yeþil yaprak var.
Her zaman dediðim gibi uzaydan ýþýnlanmadýnýz.
Ülkemi severim sizi kapýnýn dýþýna koyamýyacaðýma göre :-* :-* :-*
anladýmki meskenim yaylalar daðlar


Yevgeni

Alıntı yapılan: NÝVACI -  Kasım 08, 2013, 12:38:10
Fýrsat bu fýrsat dökün içinizi. Nasýl olsa itiraz edecek kimse yok.
Samimi olarak cevap verin kaçýnýzýn balkonunda bir yeþil yaprak var.

Kaciniz diye sordun herkes uzadi, oradan bir yerden bakiyor.
Sen ben bir de Haldun bekci kaldik ortamda ha..

NÝVACI

Birde helvaya limon sýkmasam dahamý iyi olacak.
gerçi bazýlarý boþa gitmez merak etme harama meze ederiz derler. :D
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

taiga

Elektrikten uzak kalmak pek tercihim olmaz... Yani bilinçli olarak böylesi bir "kaçýnýk"lýðý seç(e)mem...

Lakin gene de þehirden uzakta doðanýn içinde sakin sessiz bir yer hayali çoðumuz gibi bizde de mevcut...

Karavancý bir abimiz Antalya Döþemealtý-Bademaðacý köyüne yerleþti...

Bizi de çaðýrýr "gelin buralar güzel" diye...

Açýkçasý gönlümüzden geçen hep kuzey Ege ve Datça aksý üzerinde bir lokasyon, lakin oralarda bir yer edinmek sanýrým boyumuzu aþan bir hamle...

Kazdaðlarý hep kalbimizde ama Yevgeni den gelen son haberlerden sonra o projede rafa kalktý...

O nedenle Antalyalý dostlara sormak istedim...

Bu Bademaðacý ný tanýyanýnýz bileniniz göreniniz var mý...

Ýklim, sosyal doku vb nasýl...

Daha da önemlisi Antalyanýn sýcak yazýna "serin bir alternatif"in ötesine sahip bir yöre mi...

Bilenler iki satýr karalayabilirse ziyadesiyle sevinirim...
NÝVACI

Haldun Alakýra olan düþkünlüðünü bilirim.
Hesler hepimiz için antipatik elbette çaðýn niðmetlerini paylaþýp
Türkiyede Çevre türküsü tutturan batýnýn gazýna gelen istemezükçülerin yaygarasýna kýzmaktayým.
Bildiðin gibi rahatsýzlýk sebebiyle þehre inen bahtsýz bedeviyim.
çok ciddi saðlýk ve keyif aldýðým o ortamý herkesin yaþamasýný dilerim.
Affa sýðýnarak;
Düþünceleri iyi test etmeli hatta denemeli yazlý ve kýþlý
Emin olunduðu zaman ufak tefek sorunlar halloolur
içine gireceðin farklý kültür ve entellektüellik'e alýþabilmek farklý bir tahammül ister.
Ben kapýmý kapar etrafa aldýrmam diyebilirsin ama
komþularýn bonkör kalender çýktý ne ala 
seni saðmalýk gibi gören komþulara tahammül biraz zor olabilir
cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur
Buralarda dedikodu bir sanattýr kulakta bulunmalýdýr
Dinlenmek kitap okumak vs dýþýnda bedenende birþeyler yapmalý diye düþünürüm.
Gideceðin yer ne kadar hitap eder araþtýrmalýdýr.
Herkesin güzel ölçüsü farklýdýr
Tabi herkesin doðrularýda
Demem o durki gitmeli görmeli yörüklerde misafirlik üç gündür sonrasýný gözlemeli
Amacým ayaklarý yere basarak karar alýnmasýdýr.
Bana kalsa videodaki gençlere komþu olur eksiklerini tamamlardým
Baki selam ve sevgilerimle
                                                                                                                                     Müebbet ev mahkumu  Burhan amca
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

krosofrot

Derdiniz doða aðaç gibi görünsede nafile. düþmanlýðýnýz bu ülkeye, belkide farkýnda deðilsinizdir kimbilir. Güzel ülkemin 80 yýlý nasýl heba edilmiþ,bizden 25 yýl sonra kurulmuþ almanyaya ba bizden nekadar ilerde  Yok olmaktan ellili yýllarda bizim kurtardýðýmýz kore,ye bakýn Atom bombasý yemiþ japonyaya bakýn bizden nekadar ilerde.  Yeter artýk bi oturun .DÜÞÜNÜN.
HÝÇDURMASAM

taiga

Bir mecliste adamýn birisi hocaya sorar: Hocam bu kurban meselesi nasýl ortaya çýktý?

Hoca tam konuþacakken birisi ortaya atýlýr ve anlatýr: "Hz. Ýsa'dan kavmi bir mucize istedi. Hz. Ýsa elindeki deðneði yere attý ve deðnek yýlan oldu ve sonra dereye yöneldi dereyi ikiye yardý ve geçti. Oðlu Hz. Süleyman'ýn da çocuðu olmuyordu. "Yarab, bir kýz çocuðu verirsen sana kurban edeceðim" dedi. Kýzý Fatma doðunca onu kesmeye daða götürdü. Ýmtihaný kazanan Hz. Süleyman'a Cenab-ý Hak Azraille bir keçi gönderdi ve "al bunu kes" dedi. Deðil mi hocam, yanlýþým varsa düzelt." deyince, hoca patlamýþ:

"Be adam neresini düzelteyim? Ýsa deðil Musa idi; deðnek deðil asa idi; dere deðil Kýzýldeniz idi; Kurban eden Süleyman deðil Hz. Ýbrahim idi; kýzý Fatma deðil oðlu Ýsmail'di; keçi deðil koç idi; Azrail deðil, Cebrail idi" demiþ.

shadowturks

Alıntı yapılan: taiga -  Kasım 18, 2013, 12:13:25
Bir mecliste adamýn birisi hocaya sorar: Hocam bu kurban meselesi nasýl ortaya çýktý?

Hoca tam konuþacakken birisi ortaya atýlýr ve anlatýr: "Hz. Ýsa'dan kavmi bir mucize istedi. Hz. Ýsa elindeki deðneði yere attý ve deðnek yýlan oldu ve sonra dereye yöneldi dereyi ikiye yardý ve geçti. Oðlu Hz. Süleyman'ýn da çocuðu olmuyordu. "Yarab, bir kýz çocuðu verirsen sana kurban edeceðim" dedi. Kýzý Fatma doðunca onu kesmeye daða götürdü. Ýmtihaný kazanan Hz. Süleyman'a Cenab-ý Hak Azraille bir keçi gönderdi ve "al bunu kes" dedi. Deðil mi hocam, yanlýþým varsa düzelt." deyince, hoca patlamýþ:

"Be adam neresini düzelteyim? Ýsa deðil Musa idi; deðnek deðil asa idi; dere deðil Kýzýldeniz idi; Kurban eden Süleyman deðil Hz. Ýbrahim idi; kýzý Fatma deðil oðlu Ýsmail'di; keçi deðil koç idi; Azrail deðil, Cebrail idi" demiþ.

alkýþþþ..