Offroad07 Alakýr keþif Gezisi

Başlatan dora, Aralık 02, 2010, 06:28:55

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

dora

Antalya'nýn Kumluca ilçesine baðlý Kuzca(Söðütcumasý) köyü sýnýrlarý içerisinde yürütülen hidroelektrik santrali(HES) çalýþmalarýnda onbinlerce kýzýlçam aðacý yok edildi! Dahasý; bu çalýþmalarýn sonucunda elektrik üretimi niyetiyle Toros Daðlarý'nýn yaþam can damarlarýndan biri olan Alakýr nehri tamamen borulara hapsedilecek ve doðal yataðýndan çalýnarak kurutulacak!
Ve böylece 60 km uzunluðundaki bakir doða harikasý Alakýr vadisinin can damarý kesilmiþ olacak! Bölgenin gerçek yerel sahipleri olan flora ve faunanýn tek yaþam kaynaðýnýn, yani bu suyun çekilmesi, vadinin mikro iklimini deðiþtirerek tüm yaban hayatýný, yaðýþ rejimini, tarýmý, yerel kültürel deðerleri, göçmen kuþlarýný, nesli tükenmek üzere olan ve "dað alasý" da denilen kýrmýzý benekli alabalýðý(Salmo trutta) negatif anlamda ve birincil olarak etkileyecek. Ýlk yok olacaklara birkaç örnek verilecek olsa aðaçlardan binlerce doðu çýnarý(Platanus orientalis), çalýlardan sayýsýz ýlgýn(Tamarix sp.), mersin(Myrtus communis), funda(Erica sp.) ve bu nehre baðlý yaþayan daha pek çok bitki, bu bitkilere baðlý yaþayan sayýsýz hayvan ilk akla gelenler olarak sýralanabilir. Bu bitkilerin ölümünü ise bu vadinin nemine baðlý yaþayan bazý meþe türleri(Quercus coccifera, Quercus brantii), Türkiye'de seyrek görülen Kafkas çitlenbiði(Celtis caucasica), çeþitli maki elemanlarý ve bu kesimin asýl orman aðacý olan milyonlarca kýzýlçam(Pinus brutia) takip edecektir. Vadinin daha yüksek rakýmlarýnda yaþayýp koruma altýnda olan sedir(Cedrus libani) ve ayný rakýmda yaþayan bazý ardýç türlerinin(Juniperus foetidissima, Juniperus excelsa) etkilenmesi ise son aþama olacaktýr. Sonrasýnda ise bu yýkýmýn etkisi bu vadi ile sýnýrlý kalmayýp olumsuz sonuçlarý tüm bölgeyi etkileyecektir. Etkilenen ise yalnýzca doða deðil, yani yalnýzca bitkiler ve hayvanlar deðil, doðaya baðlý yaþayan, kýrsal hayatlarýný sürdüren köylüler olacaktýr.
Ýçinizde, bir nehrin tüm bu sayýlanlarý yaþattýðýný ve yokluðu halinde bu þeylerin de yok olacaðýný abartýlý bulanlarýn olmasý muhtemeldir. Onlara ayný coðrafyanýn, yani Beydaðlarý'nýn veya Beydaðlarý'nýn da içinde olduðu tüm Toroslar'ýn, nehir yataklarýna veya küçük de olsa göllere sahip olmayan bölgelerini gezmelerini ve oralardaki aðaçsýz ve hatta çalýsýz, taþlýk, kurak, cansýz arazileri görmelerini ve iyi niyetimle ekoloji hakkýnda az da olsa birþeyler okumalarýný öneririm.
Alakýr vadisine geri dönelim. Tamamý ve nehrin tümü için öngörülen 12'þer megawattlýk, herbiri ortalama 10 km uzunluðunda 6 adet HES'in yapýmýna nasýl bir ÇED(Çevre Etki Deðerlendirme) raporuyla izin verildiði büyük bir soru iþaretidir.
Yapýlan ihale ile bu yýkýmý paylaþan Isparta'dan Hasan Týðlý'nýn sahibi olduðu "Metamar" þirketiyle Antalya'dan Mustafa Sak'ýn sahibi olduðu "Ado Enerji" þirketi, bu katliamý gerçekleþtirirken asýl soru, duyarsýzlýklarý ile büyük bir sýnav veren, baþta çevreye duyarlý olan Antalya ve bölge halký olmak üzere, Anadolu'nun bu nadide doða parçalarýný korumak üzere kendilerini görevli olarak görevlendirmiþ onlarca çevre örgütünün onbinlerce doða gönüllüsünün ve medyasýnýn bu yýkýma karþý suskunluðudur!
Ayrýca, "yenilenebilir bir enerji kaynaðý" olarak gösterilerek aklanmaya çalýþýlan HES projelerinde, yenilenebilenin sadece enerji, yenilenemiyecek bir þekilde tahrip edilip, sularý çekilerek yok edilenin ise doðanýn kendisi olduðunun farkýna varmak gerekir.
Niva 1041-firefly-Atlantis

dora

Niva 1041-firefly-Atlantis

yusuf

#17
Þimdi yeri anladým. Teþekkürler.

dora

Flora fauna olarak çok özel bir bölge bakalým hes nasýl deðiþtirecek.
Niva 1041-firefly-Atlantis

Harun

Alıntı yapılan: dora -  Aralık 07, 2010, 06:30:16
Flora fauna olarak çok özel bir bölge bakalým hes nasýl deðiþtirecek.

nedir bu HES lerden çektiðimiz. >:(

dora

Haklýsýnýz bende muzdaribim o kadar güzel bir coðrafya yý mahfedecekler görseniz koca koca aðaçlarý devirmiþiler can çekiþiyorlar çok kötü.
Niva 1041-firefly-Atlantis

dora

Alakýr hes te son durumlarBu kadar yatýrým ve iþ gücü yýðýlmýþken sivil örgütlerin çabalarýný sadece takdir ediyorum.Maalesef bu tarz olylarý oldu bittiye getiriyorlar.
Niva 1041-firefly-Atlantis

Harun


yusuf

Ben de bu görüntüler neden yok diyordum.

Harbiden çok yazýk.

taiga


colins

Sadece yazýk diyebiliyoruz.
Aslýnda bir þeyler yapýlamaz mý?
Ne bileyim doða ile ilgili sitelerde,derneklerde yayýnlansa gerçi yinede yaparlar adamlar kafaya koymuþ bir kere.
Bergama da siyanürle altýn aranacaðý zaman halk saðlýðý tehlikede diye baya yaygara çýkmýþtý.Ucu sanýrým (þimdilik tabi) insanlara dokunmadýðý için vakâ pek raðbet görmüyor.

dora

Alıntı yapılan: colins -  Aralık 07, 2010, 10:01:57
Sadece yazýk diyebiliyoruz.
Aslýnda bir þeyler yapýlamaz mý?
Ne bileyim doða ile ilgili sitelerde,derneklerde yayýnlansa gerçi yinede yaparlar adamlar kafaya koymuþ bir kere.
Bergama da siyanürle altýn aranacaðý zaman halk saðlýðý tehlikede diye baya yaygara çýkmýþtý.Ucu sanýrým (þimdilik tabi) insanlara dokunmadýðý için vakâ pek raðbet görmüyor.


Antalyadaki bütün sivil dernekler ayakta ama boþuna atý alan üsküdarý geçti bile tüm bu yapýlanlarýn sonuçlarý geleceðimizi etkileyecek konumda.
Niva 1041-firefly-Atlantis

Harun

hiç bilgim olmadýðýndan soruyorum...
bu HES projeleri neden hep doðanýn,bitki örtüsünün en eþsiz ve en çok korunmaya muhtaç olduðu yerlerde hayata geçiriliyor. ???
yani bu projeler iþsizlikten kývranan doðu ve güneydoðuda hayata geçirilemez mi?
hem ekmek kapýsý açýlmýþ olur hem de doða korunmuþ olur.
çözemedim ben bu denklemi ???

bekirnayýr

gezi çok güzel, ekip harika her þey süper ama þu kahrolasý HES yok mu her þeyi berbat ediyor. bizde paraj kapaklarýna araçlarýmýzýn çeki demirlerini baðlar hep birlikte çeker barajý patlatýrýz o zaman. savaþa devam...

Yevgeni

Sorun þu; HES için (hidroelektrik santrali) lisanslar satýlýða çýkarýldý, yani bu iþletme hakký satýn alýnabilir hale geldi. Parasý olan müteþebbis bildiðini okuma gayretinde, hatta ortalýkta bir tür lisans tacirliði türediði bile söylenmekte. Yani paranýn sahibi doðayý umursamadan enerji üretmek ve satmak derdinde. Bu minvalde herþey apacýk, görünür halde. Cukka sahibi daha fazla cukka derdinde, sudan faydalanan bölge sakinleri doðal olarak suyun derdinde.

Siz bir de soluduðumuz oksijenin özelleþtirildiðini düþünsenize. Kafamýzda birer oksijen sayacý, ay sonunda soluduðun kadar ödediðin fatura.

Toprak ana sorumsuzca tahrip ediliyor. Adamlar dünyanýn içine ettik, yakýn gelecekte hangi gezegende yaþayabiliriz derdinde araþtýrma kovalýyor, peyk gönderiyor, inceliyor. Mars'a bile fit olmuþ durumdalar. Bir dünyaya bakýn bir Mars'a, insanlýk tehlike sinyalleri veriyor, bugün suyu için mücadele etmeyen yarýn içecek bir gram su için diðerini gýrtlaklayacak. Benim asýl merak ettiðim, toprak anayý düdükleyerek elde edilen para ne iþe yarayacak? Bütün dert gücü kontrol hýrsý mý?

Orman tahrip olmasýn diye eþekle dolaþmaya razý haldeyim, adam dozerle buduyor aðaçlarý fütursuzca..